พิษณุโลก ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับสันนิบาตจังหวัดพิษณุโลก

181

พิษณุโลก ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับสันนิบาตจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.30น. ที่ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมท็อปแลนด์ นายภูษิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับสันนิบาตจังหวัดพิษณุโลกประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี ดร.เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ

ดร.เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก

สำหรับการอบรมในครั้งนี้เพื่อให้บุคลากรเทศบาลที่เป็นสมาชิกสันนิบาตจังหวัดพิษณุโลกมีความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและบรรเทาสาระภัยต่างๆและ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อเกิดภัย เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่นสามารถใช้ดุลพินิจในการสั่งการได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้เทศบาลซึ่งเป็นสมาชิกสันนิบาตจังหวัดพิษณุโลกได้นำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปต่อยอดใช้กับผู้นำชุมชนเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เบื้องต้น

พร้อมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลซึ่งเป็นสมาชิกสันนิบาตเทศบาลจังหวัดพิษณุโลกได้ประสานสามัคคีระหว่างกัน พร้อมทั้งทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกัน โดยได้รับเกียรติจาก นายณัฐธัญ ละอองทอง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้เข้ารับอบรมประกอบด้วยสมาชิกสันนิบาตจังหวัดพิษณุโลก ทั้งหมด 26 แห่ง รวม 200 คน