278

พิษณุโลก ผู้ประกอบการไนท์บาซ่าร์ “ร้อง”ธนารักษ์ถูกยกเลิกสัญญาเช่า

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. ผู้ประกอบการไนท์บาร์ซาร์พิษณุโลก นำโดย นายวิรัตน์ โตมิ ได้เข้ายื่นหนังสือขอข้อมูลพิ้นที่บริเวณตลาดไนท์บาร์ซาร์พิษณุโลก ต่อธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก หลังผู้ประกอบการไนท์บาร์ซาร์ได้รับหนังสือแจ้งยกเลิกสัญญากับทางเทศบาลนครพิษณุโลก โดยแจ้งให้ผู้ประกอบการขนย้ายทรัพย์สินสิ่งของและสัมภาระต่างๆออกจากพื้นที่ก่อนวันที่ 31 มกราคม 2566 เพื่อที่ทางเทศบาลฯจะดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามนั้น

โดยเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมจุฬามณี สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก นางเปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ได้ชี้แจงถึงสาเหตุดังกล่าวว่า พื้นที่ที่ถูกบอกเลิกสัญญาเช่านั้น มาทราบในภายหลังปี พ.ศ. 2562 ว่าเป็นพื้นที่ของกรมธนารักษ์ซึ่งกำลังมีข้อพิพาทกับทางเทศบาลนครฯ ว่าพื้นที่ดังกล่าวทำการก่อสร้างใช้พื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์ ซึ่งหากจะทำการใดๆในพื้นที่นั้นต่อไปจะต้องมีการจ่ายเงินให้กับกรมธนารักษ์ จึงเป็นเหตุให้เทศบาลฯบอกเลิกสัญญาเช่ากับผู้ประกอบการเพื่อคืนพื้นที่ให้กรมธนารักษ์

นายวิรัตน์ โตมิ กล่าวว่า ที่มายื่นหนังสือในวันนี้เพื่อขอความอนุเคราะห์และไขข้อข้องใจของผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบว่า 1. กรมธนารักษ์มีกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ตามที่เทศบาลฯกล่าวอ้างหรือไม่ หากมีกรรมสิทธิ์จริง ขอทราบขอบเขตพื้นที่ทั้งหมดในบริเวณนั้น 2. กรมธนารักษ์ได้เรียกคืนพื้นที่ดังกล่าวจริงหรือไม่ 3. กรมธนารักษ์มีการเรียกเก่าค่าเช่าพิ้นที่ดังกล่าวกับทางเทศบาลฯจริงหรือไม่ หากเป็นความจริงเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ 4. หากพื้นที่ดังกล่าวเป็น ของกรมธนรักษ์จริงและมีการเรียกพื้นที่จริง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการ จักใคร่ขอความอนุเคราะห์จากกรมธนารักษ์ให้ละเว้นการเรียกคืนพื้นที่ดังกล่าวและให้ผู้ประกอบการทำสัญญาเช่าพื้นที่กับกรมธนารักษ์โดยตรง เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ใช้พื้นที่เพื่อประกอบอาชีพค้าขายเลี้ยงชีพต่อไป ซึ่งมีเจ้าหน้าของธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพิษณุโลกมารับหนังสือดังกล่าวไว้