พิษณุโลก “จุติ” ดึงภาคีเครือข่าย หนุนผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุมืออาชีพ ปั้น “ดีเจ” เยาวชน

วันที่ 24 ต.ค. 65 เวลา 10.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) 420 ชั่วโมง จำนวน 55 คน พร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมนักจัดรายการวิทยุเยาวชน จำนวน 19 คน และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคม จำนวน 4 หน่วยงาน อีกทั้งมอบประกาศนียบัตรแก่องค์กรช

สำหรับโครงการที่มีผลงานดีเด่น กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จำนวน 1 องค์กร 1 โครงการ โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวง พม. นายภูสิต สมจิตต์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ผช.ศ.ดร. ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และผู้แทนภาคีเครือข่าย เข้าร่วมงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

นายจุติ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สำหรับการจัดโครงการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) 420 ชั่วโมง โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI)

ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และนับเป็นโอกาสทองของประเทศไทยที่จะเตรียมมืออาชีพในการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งหวังว่าเราจะใช้มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก เป็นฐานการผลิตมืออาชีพด้านนี้

นายจุติ กล่าวต่อไปว่า จังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีผู้ต้องการมาใช้ชีวิตหลังเกษียณมากที่สุด ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีความพร้อมในการฝึกทักษะมืออาชีพในหลายมิติ ไม่เพียงการดูแลพยาบาลเท่านั้น แต่ยังพร้อมในการดูแลเรื่องสุขภาพจิตใจ ภาษา และเทคโนโลยีด้วย จังหวัดพิษณุโลกจะเป็นศูนย์กลางในการผลิตมืออาชีพในการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งเราจะสร้างทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีอาชีพ มีความเจริญและยั่งยืน

นอกจากนี้ ประเทศในยุโรปและอีกหลายประเทศ ยังคงขาดแคลนอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งคนไทยต้องเตรียมความพร้อมด้านภาษา เมื่อโลกเปิดแล้ว คนไทยจะต้องพร้อมในการแสดงศักยภาพ ด้วยการมีจิตใจดี และความเอาใจใส่ดูแลผู้สูงอายุ จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อาชีพนี้เป็นอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับคนไทย

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ กระทรวง พม. โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมมือกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการอบรมนักจัดรายการวิทยุเยาวชน นับเป็นการสร้างพื้นฐานสำคัญของการสื่อสาร ถ้าการสื่อสารระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน มีความลื่นไหล จะทำให้สังคมไทยมีความสุขมากขึ้น เรามีความแตกต่างทางความคิดได้ แต่เราต้องสื่อสารให้เข้าใจซึ่งกันและกัน และเราต้องร่วมมือกันผลิตนักจัดรายการวิทยุเยาวชน เพื่อจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีทั้งทักษะการฟัง การสื่อสาร และการอยู่ร่วมกัน ซึ่งจะทำให้สังคมไทยน่าอยู่และมีความสุขยิ่งขึ้น