283

“จุติ” หนุนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ช่วยแก้ปัญหายาเสพติด แนะทำแผนเผชิญเหตุ ลดความรุนแรงในสังคม


วันที่ 23 ต.ค. 65 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้า รับฟังปัญหา อุปสรรค และให้คำแนะนำ เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลในพื้นที่อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลหนองกะท้าว และตำบลเนินเพิ่ม

โดยมีรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้แก่ นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ และนายธนสุนทร สว่างสาลี พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวง พม. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกและทีม One Home พม. ผู้บริหารหน่วยงานท้องถิ่น ผู้แทนภาคีเครือข่าย และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในพื้นที่ เข้าร่วมประชุม


นายจุติ กล่าวว่า การลงพื้นที่ในวันนี้ เป็นการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติดและอาวุธปืน รวมทั้งการแก้ไขปัญหากลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยได้ดูแลเรื่องการฝึกอาชีพและทุนการศึกษาของเด็กในชุมชน รวมถึงผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบว่ารัฐบาลทำงานเพื่อประชาชนเป็นอย่างมากและจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

“สำหรับนโยบายการปราบปรามยาเสพติด ตนได้ขอความร่วมมือกับประชาชนและผู้นำท้องถิ่น ซึ่งสามารถแจ้งเบาะแสได้ โดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตนของผู้แจ้งและนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาได้ นอกจากนั้นผู้ที่ได้รับการบำบัด ครอบครัวจะต้องได้รับความรู้และทักษะในการดูแลให้ลูกหลานปลอดจากยาเสพติด และต้องบำบัดให้หายเป็นปกติ หลังจากนั้น จะให้การฝึกทักษะอาชีพหรือเรียนหนังสืออย่างต่อเนื่อง ซึ่งรัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหาให้ครบวงจร”นายจุติ กล่าว


นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลได้ขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลทั่วประเทศ ภายใต้กรอบใหญ่ของการแก้ไขปัญหาความยากจน เพื่อช่วยดูแลประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้ง 5 มิติ ไม่ว่าจะเป็นมิติด้านสุขภาพ ความเป็นอยู่ การศึกษา รายได้ และการเข้าถึงบริการรัฐ ดังนั้น กระทรวง พม. จึงได้จัดทำสมุดพกครอบครัว เพื่อใช้บันทึกข้อมูลครัวเรือนเปราะบางและความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหารายครัวเรือน ซึ่งจะสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องและครบวงจร นอกจากนี้ ได้ผลักดันการจัดทำแผนเผชิญเหตุด้านภัยพิบัติและด้านภัยทางสังคม รวมทั้งแผนพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อให้ทุกคนสามารถอยู่อย่างมีความสุข ลดความรุนแรงในสังคม และมีความยั่งยืน