อุ้มผาง กระตุ้นท่องเที่ยวชายแดน จัดถนนคนเดินทำบุญตักบาตร จำหน่ายสินค้าพื้นเมืองบนสะพานไม้ไผ่

วัรที่ 22 ตุลาคม 2565 นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายสเดชชัย สุวรรณจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลอุ้มผาง ร่วมเปิดงานกิจกรรมถนนคนเดิน ใช้แนวคิด ชม ชิม กิน เที่ยว การทำบุญตักบาตร และจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นบนสะพานไม้ไผ่ณ. ถนนคนเดิน เทศบาลตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ถนนคนเดินอุ้มผาง ใช้แนวคิด ชม ชิม กิน เที่ยว การทำบุญตักบาตร และจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นบนสะพานไม้ไผ่ เพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวด้านนันทนาการ และแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ แก่ประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุด กระตุ้นภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจการท่องเที่ยวของชาวอำเภออุ้มผางให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ส่งเสริมกลไกการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน

เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการสืบทอดประเพณีศิลปวัฒนธรรมซึ่งดำรงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมของชุมชน ให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นได้พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ และมีสถานที่จำหน่ายสินค้า สร้างรายได้แก่ชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง สืบทอดวัฒนธรรมทางอาหารพื้นถิ่นอำเภออุ้มผาง

สำหรับอำเภอ”อุ้มผาง” เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดตาก ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าเขาสูง การคมนาคมค่อนข้างลำบาก มีทางเข้าออกเพียงเส้นทางเดียว คือ ทางหลวงหมายเลข 1090 แม่สอด -อุ้มผาง อุ้มผางเป็นอำเภอที่อยู่ห่างไกลจากตัวอำเภอเมืองมากที่สุด และมีขนาดพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทย อำเภออุ้มผางมีสถานท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สร้างชื่อ คือน้ำตกทีลอซู น้ำตกปิตุ๊โกร และดอยหัวหมด เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น เทศบาลตำบลอุ้มผางจึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ถนนคนเดินอุ้มผาง ใช้แนวคิด ชม ชิม กิน เที่ยว การทำบุญตักบาตร และจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นบนสะพานไม้ไผ่