พะเยา จัดโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก(คลิป)

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา โดยพระราชปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดพะเยา ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายพงษ์พันธ์ วิเชยรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประธานฝ่ายฆราวาส เป็นประธานในโครงการ บรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดพะเยา ซึ่งจังหวัดพะเยา โดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด จัดขึ้น ณ พระวิหาร วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

หลังจาก ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้ประกอบพิธีปลงผมนาคแล้ว เมื่อวานที่ผ่านมา (1 พ.ค.62 ) ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดศรีโคมคำพระอารามหลวง และในวันนี้ได้ประกอบพิธีอุปสมบท ทั้งหมดจำนวน 81 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ถวายเป็นพระราชกุศล โดยการศึกษา และปฏิบัติตามหลักธรรมคำสั่งสอน ในพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ ยังเป็นการให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้สามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม

ทั้งนี้สืบเนื่องจาก สำนักพระราชวังประกาศว่า ได้ทรงพระกรุณา โปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ตั้งพระราชพิธี บรมราชาภิเษก ตามพระราชประเพณี เพื่อความเป็นสิริมงคลของประเทศ และราชอาณาจักร ให้เป็นที่ชื่นชมยินดีของประชาชนระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 ในการนี้คณะสงฆ์ โดยมหาเถรสมาคม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกำหนดให้จังหวัด โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัด และส่วนราชการจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทั่วประเทศจำนวน จำนวน 6,810 รูป


ในส่วนของจังหวัดพะเยา กำหนดผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 79 รูป แต่มีผู้เข้าร่วมโครงการและเข้าพิธีบรรพชาอุปสมบท รวมทั้งสิ้น 81 รูป โดยจัดให้มีการอบรมปฏิบัติธรรมตามหลักสูตร ที่คณะสงฆ์กำหนด ระหว่างวันที่ 12 – 16 พฤษภาคม 2562 รวมจำนวน 15 วัน ณ วัดพระธาตุจอมทองอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา