พิษณุโลก เตรียมรับเสด็จฯ”เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ” เสด็จแทนพระองค์พระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินวัดใหญ่


วันที่ 18 ตุลาคม 2565 เงลา 13.30 น.นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ ตามหมายกำหนดการพระกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดเกล้าให้ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าที่ปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ถนนพุทธบูชา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16.00 น.

ในการนี้ จังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายภารกิจให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการไว้พร้อมรองรับการรับเสด็จฯ อย่างสมพระเกียรติ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญชวนประชาชน ประดับตกแต่งธงชาติ ธงประจำพระองค์ และเฝ้ารับเสด็จฯตลอดเส้นทางที่ขบวนเสด็จฯผ่าน