ผู้ว่าฯ พิษณุโลก มอบนโยบายผู้นำท้องถิ่น-ท้องที่ ย้ำจริยธรรม-โปร่งใส การสร้างการรับรู้ผ่านหอกระจายข่าว เสียงตามสาย

วันที่ 17 ตุลาคม 2565 เงลา 13.30 น.ที่ศูนย์ประสานแผนอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมนายบุญเหลือ บารมีปลัดจังหวัดพิษณุโลก นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก เดินทางไปประชุมมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนนายกเทศมนตรีตำบลวังทอง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลของอำเภอวังทอง โดยมีนายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอวังทอง และหัวหน้าส่วนระดับอำเภอให้การต้อนรับ

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ผู้นำท้องถิ่นต้องทำให้ตัวชี้วัด ITA จริยธรรม-ความโปร่งใส ซึ่ง ITA เป็นการประเมินกระบวนการโปร่งใส ไม่ใช้อำนาจกดขี่ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ความสนใจพี่น้องประชาชนผู้รับบริการ ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ พื้นที่อำเภอวังทอง มี 11 อบต.และ 1 เทศบาลตำบล มีนายอำเภอเป็นหัวโต๊ะในแต่ละท้องถิ่น

“ด้านกำนัน- ผู้ใหญ่บ้าน ต้องสร้างการรับรู้ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ่านหอกระจายข่าว เสียงตามสาย ขับเคลื่อนนโยบาย ซึ่งทุกวันพฤหัสบดี เวลา 06.10 – 06.30 น.รายการผู้ว่าฯชวนคุย ทาง สวท.พิษณุโลก กำนัน- ผู้ใหญ่บ้าน ต้องตอบได้ว่าที่ผ่านมาผู้ว่าฯ พูดคุยถึงเรื่องอะไร นอกจากนั้นยังมีเรื่องปัญหายาเสพติดที่ต้องร่วมมือกันแก้ไข และอุบัติเหตุทางถนนจะขับเคลื่อน เมา หมวก มอเตอร์ไซค์ ปัญหาขยะมูลฝอย เป็นต้น

ทางด้านนานบุญเหลือ บารมี ปลัดจังหวัดพิษณุโลก กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาปัญหายาเสพติด และการวางตัวเป็นกลางทางการเมือง 24 ชั่วโมง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อตำแหน่งหน้าที่ผู้นำท้องที่กว่า 4,000 คน จำนวน 93 ตำบล โดยจ่ายค่าตอบแทนจำนวน 27,000,000 บาทต่อเดือน