ชาวเมียนมาและชาวไทย  ร่วมรับฟัง การแสดงพระธรรมเทศนา สมเด็จพระสังฆราช แห่งสหภาพเมียนมา เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ที่วัดไทยวัฒนาราม หมู่ 1 ตำบลท่าสายลวด ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พุทธศาสนิกชน ในพื้นที่แนวชายแดนไทย-เมียนมา ทั้งชาวเมียนมาและชาวไทย จำนวนมาก ต่างเดินทางมาร่วมพิธี เพื่อรับฟังการแสดง พระธรรมเทศนา ดร.อาซิ่น หย่านะต่าระ ตีตะกู่ สะหย่าด่อ พระยาจี สมเด็จพระสังฆราช แห่งประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อความเป็นสิริมงคล และร่วมสืบสานทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป


ทั้งนี้ พบว่าพุทธศาสนิกชน ต่างเดินทางมารับฟังพระธรรมเทศนา เป็นจำนวนมาก จนทำให้บริเวณลานวัด ที่มีพื้นที่กว้าง เนื่องแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมงาน
อย่างไรก็ตามการจัดแสดงพระธรรมเทศนาในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการส่งเสริม ด้วยการน้อมนำคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาเผยแพร่แก่พุทธศาสนิกชนแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์เชื่อมโยงความสัมพันธ์ ของชาวพุทธระหว่างไทยกับเมียนมาอีกด้วย


ทั้งนี้ ดร.อาซิ่น หย่านะต่าระ ตีตะกู่ สะหย่าด่อ พระยาจี สมเด็จพระสังฆราช แห่งประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ยังมีแผนกำหนดการ เพื่อเดินทางไปร่วมประกอบศาสนกิจ แสดงพระธรรมเทศนา ที่บ้านส่วยก็กโก่ จังหวัดเมียวดี ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับ จังหวัดตาก อีกด้วย

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น