368

นอภ.วังทอง “จี้” กำนัน -ผู้ใหญ่บ้าน เข้มงวดบ่อนพนัน-ยาเสพติด ออกหนังสือด่วนที่สุด

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ได้ออกหนังสือด่วนที่สุด ระบุวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ที่ พล 0718.3/11919 เรื่อง การลักลอบเล่นการพนันและจำหน่ายยาเสพติดในพื้นที่ เรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน

โดยมีข้อความสำคัญ ดังนี้ ด้วยปรากฎข่าวสารทางสื่อมวลชน กรณีมีผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดก่อเหตุการณ์ความรุนแรงส่งผลกระทบต่อชีวิต ร่างกาย และความปลอดภัยของประชาชนในห้วงเวลาที่ผ่านมา มีจำนวนมากขึ้น และมีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของยาเสพติด และมีการลักลอบเล่นการพนันในพื้นที่

ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานการณ์ปัจจุบันและการลักลอบเล่นการพนัน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ทันท่วงที อำเภอวังทอง พิจารณาแล้วเห็นว่า ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างมาก จึงขอกำชับให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกตำบล ทุกหมู่บ้านฯ เข้มงวดกวดขันมิให้มีการลักลอบเล่นการพนันและจำหน่ายยาเสพติดในพื้นที่ อนึ่ง หากมีหน่วยงานของทางราชการเข้าไปดำเนินการจับกุมในพื้นที่ จะถือว่ากำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ปล่อยปละละเลย ไม่ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ ขอแสดงความนับถือ นายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอวังทอง