วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในโครงการ บรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดพะเยา ซึ่งจังหวัดพะเยา โดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด จัดขึ้น ที่ อาคารปฏิบัติธรรมวัดศรีโคมคำพระอารามหลวงตำบลเวียงอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ถวายเป็นพระราชกุศล โดยการศึกษา และปฏิบัติตามหลักธรรมคำสั่งสอน ในพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ ยังเป็นการให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้สามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม

ทั้งนี้สืบเนื่องจาก สำนักพระราชวังประกาศว่า ได้ทรงพระกรุณา โปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ตั้งพระราชพิธี บรมราชาภิเษก ตามพระราชประเพณี เพื่อความเป็นสิริมงคลของประเทศ และราชอาณาจักร ให้เป็นที่ชื่นชมยินดีของประชาชนระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 ในการนี้คณะสงฆ์ โดยมหาเถรสมาคม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกำหนดให้จังหวัด โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัด และส่วนราชการจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทั่วประเทศจำนวน จำนวน 6,810 รูป


ในส่วนของจังหวัดพะเยา กำหนดผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 79 รูป ซึ่งจัดให้มีพิธีปลงผมนาคขึ้นในวันนี้ และพิธีอุปสมบท ในวันพรุ่งนี้ ( 2 พ.ค. 2562) ณ พัทธสีมา วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา และจัดให้มีการอบรมปฏิบัติธรรมตามหลักสูตร ที่คณะสงฆ์กำหนด ระหว่างวันที่ 12 – 16 พฤษภาคม 2562 รวมจำนวน 15 วัน ณ วัดพระธาตุจอมทองอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา


สำหรับจังหวัดพะเยา มีข้าราชการ พนักงานของรัฐ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 81 คนจาก 9 อำเภอ