114

เทศบาลนครพิษณุโลก คว้ารางวัลชนะเลิศ เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ยอดเยี่ยมระดับประเทศ

เทศบาลนครพิษณุโลกคว้า 2 รางวัลใหญ่ระดับประเทศ ชนะเลิศเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยม และรองชนะเลิศอันดับ 1 เทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ตามโครงการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศ ประจำปี 2565 ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เตรียมเข้ารับรางวัลพระราชทาน

ดร.เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่า ตามที่เทศบาลนครพิษณุโลก ได้เข้ารับการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ประจำปี 2565 ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการได้มีการตรวจประเมินตัวชี้วัดตามเกณฑ์ที่กำหนดและเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 คณะกรรมการอำนวยการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ได้มีมติเห็นชอบ และรับรองผลการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเทศบาลนครพิษณุโลก คว้า 2 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ และ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

“โครงการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เป็นการทำงานร่วมกันของ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินกิจกรรมส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล อบต. และ อบจ.) ในทุกระดับ มีการถอดบทเรียนและติดตามประเมินผลในการดูแล อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี ด้วยการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน อยู่ใน 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ เมืองอยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน เทศบาลแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งเทศบาลนครพิษณุโลกได้ผ่านเกณฑ์ประเมินต่างๆ จนสามารถคว้า 2 รางวัลใหญ่มาได้ เป็นอีกความสำเร็จที่เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่าย” นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าว