กองทัพภาคที่ 3 สร้างขวัญกำลังใจ ครู นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

152

กองทัพภาคที่ 3 สร้างขวัญกำลังใจ
ครู นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 พลตรี ประสาน แสงศิริรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมคณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กธารีฉัตร ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ พร้อมให้แนวทางการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมทั้งภายในอาคารและนอกอาคารในด้านการรักษาความปลอดภัย พร้อมกับทำความเข้าใจ กำกับ มาตรการการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเคร่งครัด แก่ครูและเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ