พิษณุโลก “จุติ”ประธานพิธีอัญเชิญพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นประทับพระแท่นหน้าที่ว่าการอำเภอวังทอง

129

พิษณุโลก “จุติ”ประธานพิธีอัญเชิญพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นประทับพระแท่นหน้าที่ว่าการอำเภอวังทอง

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 09.09 น.
นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานพิธีบวงสรวงเทวดาบูชาฤกษ์ประจุหลุมมหาอริยทรัพย์ และอัญเชิญองค์พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว / สมเด็จพระปิยมหาราช เสด็จพ่อ ร.5 ขึ้นประทับ ณ พระแห่นหน้าที่ว่าการอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

โดยเวลา 09.39 น.พีธีบวงสรวงเทวดาบูชาฤกษ์ ประธานฝ่ายสงฆ์ เจิมเทียนชัย ปิดทองเทียนชัย และจุดเทียนชัย พระสงส์สดคาถาจุดเทียนชัย ( มหาลังข์ กังสะดาน บัณทาะว์ ฆ้อง ประโคม 3 ปราณ จุดเทียนคู่บารมีช้าย-ขวา จุดเทียนในอ่างน้ำมนต์ สุดรูปทางในกระถางรูป 16 เล่ม และเจิมแป้ง วัตถุมงคลมหาอริยทรัพย์ สำหรับจัดวางในหลุม

เสร็จแล้วนายจุติ ไกรฤกษ์ ประธานฝ่ายคาราวาส เปิดกรวยธูป เทียน แพร จุดเทียน ธูป เครื่องทองน้อย ลุดเทียนขาวในรางทอง 16 เล่ม และจุดเทียนบายศรีเทพ 1 คู่ แล้วปักรูปหาง เครื่องบวงสรวง นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เละ นางศนิศา สมจิตต์ นายกเหล่าซาดจังหวัดพิษณุโลก อัญเชิญพนมหมาก พนมพลู พนมดอก ขึ้นอธิฐานจิต จุดเทียนนวโลกุตรธรรม 9 เล่ม อุดเทียน
บายศรีพรม 1 คู่ และปักธูปหางเครื่องบวงสรวง

ต่อมาได้อัญเชิญพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นประทับพระแท่นหน้าที่ว่าการอำเภอวังทอง เป็นเสร็จพิธี