พะเยา  วันแรงงานแห่งชาติ ผู้ร่วมงานสนุกสนาน

วันที่ 1 พ.ค.62 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดพะเยา ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “แรงงานพะเยาร่วมจิตอาสา ทุกเวลาต้องปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด” ที่ บริเวณสนามกีฬาหลังสำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา พร้อมมอบรางวัลริ้วขบวนพาเหรด มอบเงินบริจาคแรงงานคนละซาวบาท (20 บาท) เพื่อกาชาดพะเยา ซึ่งสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพะเยา และภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน จัดขึ้น

เพื่อให้ความสำคัญกับผู้ใช้แรงงาน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ให้ผู้ใช้แรงงานมีความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยที่ดี และเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างนายจ้างและลูกจ้างโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีแรงงานในพื้นที่จังหวัดพะเยาเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นางนิลวรรณ ระพิพงษ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันแรงงานแห่งชาติ เพื่อเป็นการยกย่องและชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงานและเพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งในด้านคุณภาพ ความเป็นอยู่ ตลอดจนสิทธิอันชอบธรรมที่ผู้ใช้แรงงานสมควรได้รับการคุ้มครองและดูแลอย่างจริงจัง โดยจังหวัดพะเยามีประชากรที่อยู่ในกำลังแรงงาน ทั้งที่เป็นแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบ จำนวนกว่า 200,000 คน ซึ่งกำลังแรงงานส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรกรรม มากกว่าภาคอุตสาหกรรม

จังหวัดพะเยาได้ให้ความสำคัญกับแรงงานดังกล่าว จึงได้จัดสรรงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด ให้กระทรวงแรงงานในปีงบประมาณ 2562 ในหลายกิจกรรม รวมทั้งกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานในจังหวัดพะเยา โดยเน้นการปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การเดินขบวนพาเหรดรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานและต่อต้านยาเสพติด การแข่งขันกีฬาสากล (ฟุตบอลชาย 7 คน และแชร์บอลหญิง) การแข่งขันกีฬามหาสนุก การประกวดขบวนพาเหรดและกองเชียร์ การจัดนิทรรศการ การให้บริการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานและหน่วยงานอื่นๆ และการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด