กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรมต้อนรับครอบครัวทหารใหม่

 

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น อาคารอเนกประสงค์ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลโทฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมต้อนรับสู่ครอบครัว และญาติทหารใหม่ที่เดินทางมาส่งทหารกองประจำการเข้ารับราชการ ตามที่ผู้บัญชาการทหารบก มีนโยบายให้จัดกิจกรรมต้อนรับครอบครัวและญาติทหารใหม่ ที่เดินทางมาส่งทหารกองประจำการ เข้ารับราชการ

กองทัพภาคที่ 3 จึงได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อให้ครอบครัวและญาติทหารใหม่เกิดความมั่นใจต่อสภาพความเป็นอยู่และระบบการฝึกทหารกองประจำการ จำนวน 10 สัปดาห์ ของกองทัพบกรวม ทั้งชี้แจงสิทธิทหารกองประจำการจะได้รับระหว่างการรับราชการ การศึกษาต่อระหว่างอยู่ในกองประจำการ การฝึกอาชีพก่อนปลดประจำการ เน้นย้ำความจำเป็นของการเป็นทหารกองประจำการ ต่อประเทศชาติ เพื่อให้ครอบครัวและญาติทหารใหม่เกิดความรู้สึกภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติ รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมให้กับครอบครัวและญาติทหารใหม่ และส่งข่าวระหว่างที่ทหารกองประจำการกำลังดำเนินการฝึกให้ครอบครัวและญาติทหารใหม่ทราบอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้ครอบครัวและญาติทหารใหม่คลายกังวลและเมื่อทหารกองประจำการฝึกครบ 10 สัปดาห์ เชิญชวนครอบครัวและญาติทหารใหม่ร่วมกิจกรรมเยี่ยมญาติ เพื่อแสดงความยินดีกับทหารใหม่ รับทราบพัฒนาการเปลี่ยนแปลงของทหารใหม่ ชมการแสดงความสามารถของทหารใหม่และรับตัวทหารใหม่กลับบ้านพักหลังจบการฝึก

ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดนิทรรศการจัดการแสดงศักยภาพของหน่วย อาทิ การแสดงของหน่วยดุริยางค์ การสาธิตการประกอบอาหารของครัวสนาม โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบริการตรวจโรคเบื้องต้น ครอบครัวและญาติทหารใหม่เยี่ยมชมโรงนอน โรงเลี้ยง และห้องน้ำเป็นต้น ทั้งนี้กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดสถานที่พักคอย อาหารและเครื่องดื่มบริการให้กับครอบครัวและญาติทหารใหม่ด้วย