นายก อบจ.พิษณุโลก มอบนโยบายบุคลากร รพ.สต. 37 แห่ง ถ่ายโอนฯมาสังกัด อบจ.

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ที่ห้องประชุมพระนเรศ อาคาร 2 ชั้น 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง นายชินนะ คชนิล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นางสีไพร โกธรรม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมมอบนโยบายการปฏิบัติงานและให้การต้อนรับบุคลากรถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 37 แห่ง

พร้อมกันนี้ได้มีเจ้าหน้าที่จากกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับงานบริหารบุคคลให้แก่บุคลากรถ่ายโอนฯ ได้รับทราบ

ทั้งนี้สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ถ่ายโอนฯ มาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ รพ.สต.วังพิกุล, รพ.สต.วงฆ้อง, รพ.สต.ตลุกเทียม, รพ.สต.ศรีภิรมย์, รพ.สต.บ้านหนองสะแก, รพ.สต.บ้านท้องโพลง, รพ.สต.ดงประคำ, รพ.สต.ท่านางงาม, รพ.สต.หนองกุลา, รพ.สต.นิคมบางระกำ, รพ.สต.บ่อทอง, รพ.สต.บ้านชุมแสง, รพ.สต.บ้านดง อ.บางระกำ, รพ.สต.บ้านปรือกระทียม, รพ.สต.ปากโทก, รพ.สต.มะขามสูง, รพ.สต.ดอนทอง, รพ.สต.งิ้วงาม, รพ.สต.ท่าทอง, รพ.สต.ท่าโพธิ์, รพ.สต.วัดพริก, รพ.สต.บ้านเสาหิน, รพ.สต.ชาติตระการ, รพ.สต.ท่าสะแก, รพ.สต.บ่อภาค, รพ.สต.บ้านโคกใหญ่, รพ.สต.บ้านดง อ.ชาติตระการ, รพ.สต.บ้านนาตาจูม, รพ.สต.บ้านนุชเทียน, รพ.สต.สวนเมี่ยง, รพ.สต.บ้านนาจาน, รพ.สต.เนินเพิ่ม, รพ.สต.บ้านพร้าว, รพ.สต.ชมพู, รพ.สต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก, รพ.สต.บ้านหนองขมิ้น และ รพ.สต.บ้านร้องยุ้งข้าว