สุโขทัย ประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562


วันนี้ 30 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายประสงค์ อุไรวรณ์ ปลัดจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 จังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 3 ซึ่งในวันนี้รายงานสถิติอุบัติเหตุของวันที่ 29 ธันวาคม 2561 (วันที่สามของเทศกาล) โดยเกิดอุบัติเหตุ จำนวน 3 ครั้งในเขตพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัย และอำเภอศรีสำโรง มีผู้บาดเจ็บ 2 ราย และพบผู้เสียชีวิตจำนวน 1 ราย ในพื้นที่อำเภอศรีสำโรง โดยมีการเรียกตรวจยานพาหนะ จำนวน 41,023 คัน ดำเนินคดี จำนวน 3,760 ราย รวม 3 วัน พบเกิดอุบัติเหตุรวม 13 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บรวม 13 ราย เสียชีวิต 1 ราย


โดยจังหวัดสุโขทัยได้บูรณาการหน่วยงานต่างๆในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนโดยมีการตั้งจุดตรวจ แบ่งเป็นจุดตรวจหลัก 23 จุด จุดตรวจรอง 51 จุด จุดบริการ 5 จุด จุดตรวจด่านชุมชน 493 ด่าน ผลการดำเนินคดีตาม 10 มาตรการหลักส่วนใหญ่พบผู้กระทำผิดคือไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่คาดเข้มขัดนิรภัย ไม่มีใบขับขี่ เมาสุรา และขับรถเร็วเกินกำหนด


ทั้งนี้ที่ประชุมได้มอบหมายให้ส่วนราชการตรวจเยี่ยม กำกับ และติดตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 อย่างอย่างเคร่งครัด จริงจัง ต่อเนื่อง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ประชาชนเดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย