“ภูสิต สมจิตต์ “ผวจ.พิษณุโลกคนใหม่

นายภูสิต สมจิตต์ เกิด 25 สิงหาคม 2507

การศึกษา
– รัฐศาสตรบัณฑิต (รบ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2)
– รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม
– หลักสูตรปลัดอำเภอ (ปอ.) รุ่นที่ 103 ปีงบประมาณ 2533 วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
– หลักสูตรนายอำเภอ (นอ.) รุ่นที่ 55 ปีงบประมาณ 2545.- วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
– หลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชีของส่วนราชการ รุ่นที่ 68 ปีงบประมาณ 2549
กรมบัญชีกลาง
– กระทรวงการคลังหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 53 ปีงบประมาณ 2552 วิทยาลัย
มหาดไทย สถาบันดำรงราชนุภาพ กระทรวงมหาดไทย
– หลักสูตรกฎหมายปกครอง สำหรับผู้บริหารระตับสูง รุ่นที่ 2 สำนักงานศาลปกครอง
– หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 39 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนรุ่นที่ 15 สถาบันพระปกเกล้า
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
– ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
– ประถมาภรณ์ข้างเผือก (ป.ช.)
– มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม)
ประวัติการรับราชการ
เริ่มรับราชการปี 2532 ตำแหน่งปลัดอำเภอ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
– เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ กองคลัง กรมการปกครอง ปีงบประมาณ 2535
– เลขานุการรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ 2556 – เลขานุการอธิบดีกรมการปกครอง ปีงบประมาณ 2548
-เลขานุการอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาขารณภัย ปีงบประมาณ 2548 – เลขานุการกรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปีงบประมาณ 2551
– ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน เลขานุการกรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปีงบประมาณ 2555
– ผู้เชี่ยวชาญเพาะด้านการบริหารความเสี่ยงด้านสาธารณภัย ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
ปีงบประมาณ 2556
– ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย รักษาราชการแทน เลขานุการกรม กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ปีงบประมาณ 2557
– ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปีงบประมาณ 2559

– รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม 2555-2560
– รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว 2563-2563
– รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 2563-2564
– ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 2564-2565
– ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก 1 ตุลาคม 2565