เขื่อนสิริกิติ์ จัดเสวนาผู้ใช้น้ำ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ลุ่มน้ำน่าน

เขื่อนสิริกิติ์ เปิดเวทีเสวนานำผู้เกี่ยวข้องกว่า 250 คน รับทราบข้อมูลแนวทางการบริหารจัดการน้ำ เพื่อร่วมขับเคลื่อนไปสู่การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ในระยะยาว

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์เขื่อนสิริกิติ์ นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิด นายชาญณรงค์ จันทมงคล ผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์ (อขส.) กล่าวรายงาน ทั้งนี้การเสวนาในครั้งนี้ได้เชิญผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมชลประทาน การประปานครหลวง หน่วยงานราชการ ผู้นำท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำ สื่อมวลชน และประชาชนผู้ใช้น้ำ 5 จังหวัด ได้แก่ จ.น่าน จ.อุตรดิตถ์ จ.พิษณุโลก จ.พิจิตร และ จ.นครสวรรค์ จำนวนกว่า 250 คน เข้าร่วมกิจกรรม การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายผู้ใช้น้ำลุ่มน้ำน่าน อีกทั้งยังเป็นเวทีรับทราบข้อมูลแนวทางในการบริหารจัดการน้ำ และร่วมกันแก้ไขปัญหาของพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ลุ่มน้ำน่าน ตลอดจนเพื่อรับทราบสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ และสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา

🎤กิจกรรมภายในงานระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2565 ประกอบด้วย การบรรยายเรื่อง “การพัฒนาลุ่มน้ำน่านอย่างยั่งยืน ตามศาสตร์พระราชา การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำน่าน และลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ปี 2565” โดย นายประยูร เย็นใจ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา) การบรรยายเรื่อง “การบริหารจัดการน้ำเขื่อน กฟผ. และสถานการณ์น้ำเขื่อนสิริกิติ์” และ “ผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาลุ่มน้ำน่าน ปี 2565” โดย นายวัลลภ มีรอด ช่างระดับ 9 สังกัดส่วนกลางกองเดินเครื่องเขื่อนสิริกิติ์

ทั้งนี้มีหน่วยงาน กลุ่มผู้ใช้น้ำ และผู้เข้าร่วมเสวนาได้มอบเงินรวมจำนวน 154,500 บาท สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาลุ่มน้ำน่าน อาทิ การประปานครหลวง จำนวน 100,000 บาท กลุ่มผู้ใช้น้ำจาก จ.พิจิตร จ.นครสวรรค์ และ จ.พิษณุโลก รวมจำนวน 54,500 บาท

การบรรยายเรื่อง “องค์กรผู้ใช้น้ำกับการบริหารจัดการน้ำตาม พรบ.น้ำ ปี 2561” โดย นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาค 1

นอกจากนี้ยังจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “9 ปี สานเสวนาผู้ใช้น้ำ อย่างยั่งยืน” โดย นายชาญณรงค์ จันทมงคล อขส. นายมนตรี ล่องตี้ ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง นายพิษณุ สุเทปิน ผู้ปฏิบัติงานสังกัดฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ และตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ำจังหวัดน่าน ได้แก่ นายประดิษฐ์ ปิ่นชัยพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง นายธนิต คำอุ่น กำนันตำบลริม อำเภอท่าวังผา นางนัยนา ฑีฆาวงศ์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยหาด ตำบลปัว จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ นายสวน เจริญสุขรุ่งเรือง จังหวัดพิจิตร ได้แก่ นายประเสริฐ ศรีปัญญา จังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ นายสมาน กันทา ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ำ จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แก่ นายบรรเทิง มีรอด และนายชาคริต ชูทอง ตัวแทนเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระชัง ด้านท้ายน้ำเขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์

ภายในงานยังได้จัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติ พระอัจริยภาพ พระราชกรณียกิจด้านต่างๆ ตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเผยแพร่ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ชื่นชมและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และนิทรรศการให้ความรู้โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนชลประทาน เขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ รวมถึงการจำหน่ายสินค้าชุมชนรอบเขื่อนสิริกิติ์

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน