อำเภอแม่สอด จัดพิธีรับ-ส่ง ทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ที่บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก นายศราวุธ ทังดิน ปลัดอาวุโสอำเภอแม่สอดพร้อมด้วย พันตรีพงศธร จรบุรี สัสดีอำเภอแม่สอด และญาติทหารกองเกิน ร่วมพิธีรับส่ง ทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2562


ตามที่อำเภอแม่สอดมีการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการเมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2562 มีทหารกองเกินที่ถูกเข้ากองประจำการผลัดที่ 1 ประจำปี 2562 แผนกทหารบกรวมจำนวนทั้งสิ้น 95 คนซึ่งจะมีการส่งเข้ารับราชการทหารกองประจำการในวันนี้คือวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 และจัดพิธีรับส่งทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเกียรติ ขวัญกำลังใจและสร้างความภาคภูมิใจแก่ทหารกองเกินครอบครัวและวงศ์ตระกูลของทหารกองเกิน ในการที่จะเข้าได้รับใช้ชาติเป็นทหารกองประจำการ


ด้านนายศราวุธ ทังดิน ปลัดอาวุโสอำเภอแม่สอด ได้กล่าวชื่นชมทหารกองเกินที่มีความกล้าหาญมีความเสียสละเข้ามาเป็นทหารกองประจำการในวันนี้ด้วยการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการอยู่ว่าเป็นการทำหน้าที่ของผู้ชายไทยอย่างเต็มภาคภูมิแต่เข้ามารับใช้ชาติเพื่อรักษาเอกราชของมันคงและปกป้องอธิปไตยของชาติทหารกองเกินจะได้รับการฝึกระเบียบวินัยและความอดทนความเข้มแข็งได้รับการศึกษาที่สูงขึ้นรวมทั้งได้รับการฝึกวิชาชีพก่อนที่น้องๆทหารกองเกินจากปลดออกจากการจากกองประจำการซึ่งจะเป็นผลให้น้องทหารกองเกินเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศชาติสืบไป
อย่างไรก็ตามในวันเดียวกัน ทางญาติทหารกองเกิน ต่างร่วมมอบกำลังใจให้กับทหารกองเกินอย่างอบอุ่น

 


ภาพ-ข่าว /ไพฑูรย์ สุขแว่น