พิษณุโลก พาณิชย์จังหวัดคุมเข้มราคาก๊าซหุงต้ม LPG หากเกินราคาโทรแจ้งสายด่วน 1569

วันที่ 22 กันยายน 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว LPG / ก๊าซหุงต้ม ของโรงบรรจุก๊าซ สถานีบริการก๊าซ LPG และร้านค้าปลีกในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก และอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกอย่างใกล้ชิด จำนวน 4 ราย ได้แก่ บริษัท พิษณุโลกแก๊ส จำกัด บริษัท ออบหลวงซัพพลาย จำกัด ร้านสองแควแก๊ส และร้านรวมการไฟฟ้า

เพื่อกำชับให้ผู้ประกอบการ ผู้จำหน่ายมีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปลีกและค่าบริการขนส่งถึงสถานที่ของผู้ซื้อหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้ชัดเจน ครบถ้วน เปิดเผย ชัดเจน โดยแสดงไว้ควบคู่กับการแสดงราคาก๊าซหุ้งต้มในลักษณะที่เห็นได้ชัดเจนและเปิดเผย ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อประชาชนผู้บริโภค

1. ราคาจำหน่ายก๊าซ LPG ทรงตัวเมื่อเทียบกับราคาสัปดาห์ที่ผ่าน โดยมีราคาจำหน่าย ดังนี้
1.1 ราคาจำหน่าย (รวมค่าขนส่ง) ณ โรงงานบรรจุแก๊ส LPG
– ขนาดบรรจุ 48 กิโลกรัม ราคา 1,388 – 1,391 บาท/ถัง
– ขนาดบรรจุ 15 กิโลกรัม ราคา 421 – 440 บาท/ถัง
– ขนาดบรรจุ 7 กิโลกรัม ราคา 227 บาท/ถัง
– ขนาดบรรจุ 4 กิโลกรัม ราคา 139 – 144 บาท/ถัง
1.2 ราคาจำหน่าย (รวมค่าขนส่ง) ณ ร้านจำหน่ายปลีก LPG
– ขนาดบรรจุ 48 กิโลกรัม ราคา 1,390 – 1,400 บาท/ถัง
– ขนาดบรรจุ 15 กิโลกรัม ราคา 450 – 460 บาท/ถัง
– ขนาดบรรจุ 7 กิโลกรัม ราคา 260 – 270 บาท/ถัง
– ขนาดบรรจุ 4 กิโลกรัม ราคา 160 – 185 บาท/ถัง

2. ผู้ประกอบการมีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายครบถ้วน เปิดเผย ชัดเจน ไม่พบการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคแต่อย่างใด โดยเจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ หากพบการกระทำความผิดฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการค้าสามารถแจ้งได้ที่ สายด่วน 1569 กรมการค้าภายใน หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก หมายเลขโทรศัพท์ 055-252680