164

พิษณุโลก ขนส่ง-ทหารกองทัพภาคที่ 3 เซ็นต์ MOU แห่งแรก พาพลทหารใกล้ปลดฝึก“วิชาชีพช่าง ตรอ.”ขาดแคลน

วันที่ 22 กันยายน 2565 นายสุรชัย ทับยา หัวหน้าขนส่งจังหวัดพิษณุโลก ทำพิธีตกลงความร่วมมือกับ พล.ต. ประสาน แสงศิริรักษ์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4, ผอ.โรงเรียนสารพัดช่าง, ชมรม ตรอ.,มณฑลทหารบกที่ 39, กองบัญชาการช่วยรบที่ 3, กรมรบพิเศษที่ 4 ค่ายสฤษดิ์เสนา, วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก, สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.), บจก. เอส เค เจ เทรดเดอร์, โรงเรียนพัฒนาสอนขับรถ พิษณุโลก ฯลฯ ที่ห้องประชุมพล.ร.4 อ.เมือง จ.พิษณุโลก ตามโครงการ “ขนส่งสร้างวินัย ความปลดภัยและเพิ่มช่องทางการประกอบอาชีพให้กับทหารกองประจำการ”

โดยเน้นนำกำลังพลทหารผลัดที่ใกล้จะปลดประจำการอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตร”ช่างตรอ.”ตามวิชาระบบเครื่องยนต์, เครื่องล่างรถยนต์, ระบบส่งกำลังรถยนต์ ซึ่งอนาคตต่อไปจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสภาพรถยนต์ประจำปี

ทั้งนี้ นำพลทหารเข้ารับอบรมภาคปฎิบัติ เยี่ยมชมการสาธิตการขับรถที่ถูกต้อง, ทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ, ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ, ชมสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.).ดูงานการซ่อมเครื่องยนต์ต่างๆเพื่อให้กำลังพลฯ มีความรู้เบื้องต้นในการตรวจสภาพรถยนต์, การทำใบขับขี่สาธารณะ ก่อนประกอบวิชาชีพ”ช่าง ตรอ.” สามารถยึดเป็นอาชีพต่อไปได้ เนื่องจาก บุคลากร ด้านนี้เป็นอาชีพที่ขาดแคลน หากผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตรแล้ว จะสามารถสมัครเข้าทำงาน”ตรอ”ทุกแห่งทั่วประเทศ โดยรับค่าแรงวันละ 450 บาทขึ้นไป

นายสุรชัย ทับยา หัวหน้าขนส่งจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) เป็นหน่วยงานภาคเอกชนได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกให้ทำหน้าที่ตรวจ สภาพรถยนต์อายุการใช้งานตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไปและรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปก่อนเสีย ภาษีประจำปี ซึ่งวิชาชีพการตรวจสภาพรถและควบคุมการตรวจสภาพรถยังเป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) อีกจำนวนมากและทำงานได้ทั่วประเทศ

จึงเกิดความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นแห่งแรกในประเทศไทย หากพลทหารปลดจากกองประจำการไปแล้ว สามารถประกอบวิชาชีพได้ เหมือนกับบุคคลธรรมดา คือ จะต้องเข้าร่วมอบรม”วิชาชีพช่าง ตรอ.”ได้ หากใครไม่มีวุฒิ ปวช.-ปวส ด้านช่างยนต์ ก็สามารถอบรมเรียนวิชาชีพช่างยนต์ที่โรงเรียนสารพัดช่าง หรืออบรมให้ครบตามชั่วโมงที่กำหนด จากนั้นจะต้องสอบให้ผ่าน เพื่อรับประกาศนียบัตรแล้ว หากผ่าน จะสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง เนื่องจากยังเป็นอาชีพที่ขาดแคลน ณ.เวลานี้ อีกทั้งค่าแรงที่ได้รับมากกว่า ค่าแรงขั้นต่ำแน่นอน

พล.ต.ประสาน แสงศิริรักษ์ ผบ.พล.ร.4 กล่าวว่า ทหารกองประจำการถือว่าเป็นกำลังพลที่มีคุณภาพ ผ่านการปลูกฝังให้มีระเบียบวินัย มีความประพฤติดี ความร่วมมือการฝึกอบรมฯวิชาชีพครั้งนี้ ทำให้ทหารใกล้จะปลดประจำการมีแนวทางเลือกอาชีพได้ อย่างน้อยก็มีความรู้ ความเข้าใจนำไปประยุกต์ใช้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัวต่อไป ก็ต้องขอขอบคุณ ขนส่งจังหวัดพิษณุโลกที่ช่วยฝึกทักษะฝีมือให้มีความรู้ ความสามารถแก่ทหารกองประจำการ ถือเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบก ที่หาทางเลือกในการประกอบอาชีพหลังจากปลดประจำการ