ผู้ว่าฯ พิษณุโลก ผู้แทนพระองค์มอบทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ให้เด็กพิการ

วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 08.30 ห้องประชุมแก้วกัลยา ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม สืบเนื่องจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงมีพระเมตตาประทานทุนให้เด็กพิการซึ่งมีฐานะครอบครัวยากจนทั่วประเทศ ในปีพ. 2565 จำนวน 10,633 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 53,165,000 บาท

โดยส่งเสด็จพระประธานทุนด้วยพระองค์เองให้กับเด็กพิการในเขตกรุงเทพมหานครและในส่วนของต่างจังหวัด มูลนิธิคุณพุ่ม ได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิการในจังหวัดนั้นๆ

         

ศูนย์การศึกษาพิเศษการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ได้รับประทานทุนการศึกษาในปีการศึกษา 2565 ทั้งสิ้น จำนวน 113 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 565,000 บาท โดยมีตัวแทนในการเข้ารับพระราชทานทุนมูลนิธิคุณพุ่มจากพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี โวันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 08.30 ห้องประชุมแก้วกัลยา ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก

นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม สืบเนื่องจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงมีพระเมตตาประทานทุนให้เด็กพิการซึ่งมีฐานะครอบครัวยากจนทั่วประเทศ ในปีพ. 2565 จำนวน 10,633 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน53,165,000 บาท โดยส่งเสด็จพระประธานทุนด้วยพระองค์เองให้กับเด็กพิการในเขตกรุงเทพมหานคร และในส่วนของต่างจังหวัด มูลนิธิคุณพุ่ม ได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้ชายพระองค์ในการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิการในจังหวัดนั้นๆ

        

ศูนย์การศึกษาพิเศษการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ได้รับประทานทุนการศึกษาในปีการศึกษา 2565 ทั้งสิ้น จำนวน 113 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 565,000 บาท โดยมีตัวแทนในการเข้ารับพระราชทานทุนมูลนิธิคุณพุ่มจากพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

โดยมีผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 ผู้แทนโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูลผู้แทนศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตัวแทนนักเรียนบุคคลออทิสติก ผู้แทนนักเรียนบกพร่องทางร่างกาย ผู้แทนนักเรียนบกพร่องทางการเห็น ผู้แทนนักเรียนการบกพร่องทางการได้ยิน และผู้แทนนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา เข้ารับมอบทุนในครั้งนี้