คนดีศรีอุตรดิตถ์ ยกย่องรวมพลคนคุณธรรม

​​วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติชุมชน องค์กร อำเภอคุณธรรม โดยมีนายสุรศักดิ์ วงศ์ตั้ง นายอำเภอพิชัย นายปรัชญา เสริฐลือชา อำเภอลับแล นายกิตติไกร ฝีปากเพราะ นายอำเภอตรอนนายนิยม จันทร์เยี่ยม ผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัดอุตรดิตถ์ ขึ้นรับมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติชุมชน องค์กรอำเภอคุณธรรม กับผู้ว่าราชการจัดหวัดอุตรดิตถ์ และคนดีศรีอุตรดิตถ์ “บุคคลต้นแบบ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู” รวมทั้งสื่อมวลชนคุณธรรม เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติต้นแบบความดี เป็นการเสริมสร้างพลังในการทำความดี และขยายการทำความดีเพิ่มขึ้น

ซึ่งจัดโดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยนายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นฝ่ายเลขานุการในการจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีศรีอุตรดิตถ์ รวมพลคนคุณธรรมและการแสดงผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในครั้งนี้ ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และนโยบายของรัฐบาลในการสร้างคนดี สังคมดี

​​ทั้งนี้ นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดแสดงผล งานการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมพลังบวร ลานธรรม ลานวิถีไทย ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และศิลปินร่วมสมัยจังหวัดอุตรดิตถ์ และการยกย่อง เชิดชูเกียรติชุมชน องค์กร อำเภอคุณธรรม และบุคคลคุณธรรมด้านต่าง ๆ รวมทั้ง สื่อมวลชนคุณธรรม ที่ได้นำคุณธรรมตามหลักศาสนา ที่ตนนับถือมาใช้ในการทำงานและดำเนินชีวิต จนเป็นที่ประจักษ์ ตลอดจนรวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดสังคมคุณธรรมและขยายผลต้นแบบในการทำความดีให้มีความหลากหลาย และเพิ่มจำนวนขึ้นต่อไปในอนาคต

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน