เชียงใหม่ ถนนวงแหวนพระราชดำริ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เชื่อม 4 ตำบล

137

เชียงใหม่ ถนนวงแหวนพระราชดำริ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เชื่อม 4 ตำบล อำเภออมก๋อย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎร ณ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยตามพระราชดำริฯ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ทรงพระราชทานพระราชดำริ ให้สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ, กองทัพภาคที่ 3, กรมป่าไม้ และจังหวัดเชียงใหม่ ให้พิจารณาร่วมกันในแนวทางดำเนินโครงการปรับปรุงถนนวงแหวน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เชื่อม 4 ตำบล ของอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการคมนาคมของราษฎรและเจ้าหน้าที่รัฐในการสัญจรเข้าสู่พื้นที่ เป็นการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎร โดยทรงรับโครงการฯ ดังกล่าว เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการปรับปรุงถนนวงแหวนฯ ได้เชื่อมเส้นทางทั้ง 4 ตำบล ของอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย เส้นทางในพื้นที่ตำบลนาเกียน, ตำบลสบโขง, ตำบลอมก๋อย และตำบลยางเปียง รวมระยะทางประมาณ 105.892 กิโลเมตร เนื่องจากถนนสายดังกล่าวเดิมเป็นถนนดินลูกรัง มีสภาพทรุดโทรม สามารถใช้สัญจรได้เฉพาะฤดูแล้ง ในฤดูฝนไม่สามารถใช้การได้นอกจากต้องใช้รถยนต์ที่มีสมรรถนะสูง ซึ่งถนนดังกล่าว เป็นถนนสายหลักเพียงเส้นเดียวที่ประชาชนทั้ง 4 ตำบล ใช้สัญจรไป-มา ทำให้ประชาชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับความเดือดร้อน ไม่สามารถใช้สัญจร หรือปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก,ปลอดภัย หรือสนับสนุนการเคลื่อนย้ายได้อย่างทันท่วงทีหากมีอุบัติเหตุฉุกเฉิน

กองทัพภาคที่ 3 จึงได้มอบหมายให้หน่วยทหารช่าง จัดทำโครงการปรับปรุงถนนวงแหวน ในรูปแบบถนนดินซีเมนต์ผสมน้ำยาประสาน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เชื่อมทั้ง 4 ตำบล ร่วมกับ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่), กรมทางหลวงชนบท, จังหวัดเชียงใหม่ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้เริ่มต้นดำเนินโครงการฯ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

ปัจจุบัน ได้ดำเนินการปรับปรุงถนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ทุกภาคส่วนมีความมุ่งหวังให้โครงการดังกล่าว จะเป็นปัจจัยเสริมให้การปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลาดตระเวนในพื้นที่, การป้องกันและปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากร ธรรมชาติและป่าไม้, การเฝ้าระวังการเกิดไฟป่า, การเข้าไปฟื้นฟูอนุรักษ์สภาพป่าไม้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน ให้ได้รับประโยชน์ในการสัญจร มีความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางในทุกฤดูกาล อันจะเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืนในอนาคต

********************************

คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3
16 กันยายน 2565