“จุติ”มอบโล่- เข็ม- ประกาศเกียรติคุณ ดีเด่น 9 จังหวัดเหนือล่าง เปิดจดทะเบียนคนพิการ-สวัสดิการแห่งรัฐ 2 อำเภอ

203

“จุติ”มอบโล่- เข็ม- ประกาศเกียรติคุณ ดีเด่น 9 จังหวัดเหนือล่าง เปิดจดทะเบียนคนพิการ-สวัสดิการแห่งรัฐ 2 อำเภอ

วันที่ 14 กันยายน 2565 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพิธีมอบโล่ เข็ม และประกาศเกียรติคุณแก่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์ (อพม.) อาสาสมัคร และองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2564 ระดับภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด จำนวน 32 คน ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กล่าวรายงานว่า โครงการเชิดชูเกียรติผู้กระทำความดีและเสียและเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกภาคส่วน มามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมการจัดสวัสดิการสังคมการเฝ้ารอฟังและเตือนภัยทางสังคมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม และการประสานส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางได้รับสวัสดิการและบริการของรัฐอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

จากนั้น เดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง เพื่อเปิดโครงการจดทะเบียนคนพิการเคลื่อนที่ (One Stop Service) เพื่อสร้างการเข้าถึงสิทธิประโยชน์แก่คนพิการ พร้อมทั้งเปิดจุดลงทะเบียนสำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอเนินมะปราง และอำเภอวังทอง บางส่วน

นายจุติ กล่าวว่า กระทรวง พม.โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ได้สนับสนุนและส่งเสริมบทบาทของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน รวมทั้งอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน เพื่อให้ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ได้รับบริการและสวัสดิการต่างๆ ของรัฐอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตามนโยบายของรัฐบาล

นายจุติ กล่าวอีกว่า อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ อพม. จะเป็นตัวแทนของกระทรวง พม. และรัฐบาลในการดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบาง และครอบครัวที่มีรายได้น้อย ที่ไม่มีโอกาส โดยเราพยายามจะให้ทุกหมู่บ้านมี อพม. อย่างน้อย 2 คน แต่ความต้องการเฉลี่ย คือ 10 คนต่อ 1 หมู่บ้าน ซึ่ง อพม. จะช่วยชี้เป้า ช่วยเหลือเยียวยา เฝ้าระวัง และคอยติดตาม นับเป็นจิตอาสาที่แท้จริง เพราะว่ากระทรวง พม. ไม่มีเงินเดือนให้ และเป็นที่น่าชมเชยว่า ช่วงวิกฤติโควิด – 19 อพม. ทุกคน ทุ่มเททำงาน โดยไม่คิดถึงอันตรายของตนเองช่วยกระทรวง พม. ดูแลประชาชนตั้งแต่เกิดจนตาย ซึ่งทุกคนได้ทำงานด้วยใจนำ ด้วยจิตวิญญาณ

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับโครงการจดทะเบียนคนพิการเคลื่อนที่ (One Stop Service) เพื่อสร้างการเข้าถึงสิทธิประโยชน์แก่คนพิการ ดำเนินการโดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการนำร่องการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย โรงพยาบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล สำหรับการให้บริการครบวงจรในรูปแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service – OSS) ด้วยการค้นหาคนพิการและผู้ป่วยติดเตียงที่ยังไม่สามารถเข้าถึงสิทธิให้ได้รับการตรวจวินิจฉัยและออกเอกสารรับรองความพิการจากแพทย์ พร้อมทั้งรับบัตรประจำตัวคนพิการ และขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการได้อย่างครบถ้วนภายในวันเดียว นับเป็นการอำนวยความสะดวกของหน่วยงานภาครัฐให้กับคนพิการได้สามารถเข้าถึงการรับบริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น