องคมนตรี ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ และสถานการณ์น้ำเขื่อนภูมิพล

121

องคมนตรี ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ และสถานการณ์น้ำเขื่อนภูมิพล

วันที่ 14 ก.ย. 65 เวลา 09.00 น. ที่โครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จังหวัดตาก โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายสำเริง แสงภู่วงค์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

สำหรับอาคารศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือจังหวัดตาก สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและบรรเทาภัยพิบัติใน 7 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอน พะเยา ลำปาง และลำพูน โดยการทำฝนเพื่อเติมน้ำต้นทุนให้กับเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ ได้แก่ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก , เขื่อนแม่กวงอุดมธารา และเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จ.เชียงใหม่ , เขื่อนกิ่วลม เขื่อนกิ่วคอหมา และเขื่อนแม่มอก จ.ลำปาง โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ขอใช้พื้นที่ราชพัสดุจากกรมธนารักษ์จัดสร้างศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือจังหวัดตาก ซึ่งปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 96 มีกำหนดแล้วเสร็จภายในปี 2565

โดยศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือจังหวัดตากแห่งนี้ จะเป็นศูนย์ปฏิบัติการฯ ทดแทนศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากท่าอากาศยานตาก ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ขัดขวางเส้นทางการบินพาณิชย์ สามารถรองรับภารกิจของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความพร้อมในด้านอาคารสถานที่และโครงสร้างพื้นที่ ความยาวทางวิ่งของสนามบินมีระยะทางที่เหมาะสมในการ ขึ้น-ลง ของเครื่องบินกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และในอนาคตพื้นที่ดังกล่าวยังสามารถสร้างโรงเก็บและซ่อมบำรุงอากาศยานเพื่อรองรับเครื่องบินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรที่มีในปัจจุบันและในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับเป็นศูนย์การบินดัดแปรสภาพอากาศระดับสากลในอนาคตต่อไป

ในการนี้ องคมนตรี ได้รับฟังสรุปผลการปฏิบัติการฝนหลวงประจำปี 2565 จากข้อมูลตั้งแต่เริ่มเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เดือนกุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นมา มีการขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงทั้งสิ้น 145 วัน จำนวนเที่ยวบินรวม 1,702 เที่ยวบิน พบว่ามีฝนตจากการปฏิบัติการคิดเป็นร้อยละ 97.5 พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง 174.3 ล้านไร่ มีฝนตกในพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนและอ่างเก็บน้ำรวม 58 แห่ง ปริมาณน้ำทั้งสิ้นรวม 142.9 ล้าน ลบ.ม. สามารถบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้แก่พี่น้องประชาชนในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากนั้น องคมนตรี และคณะฯ ได้เดินทางไปตรวจติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อนภูมิพล ณ บริเวณสันเขื่อน เขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยนายวรพจน์ วรพงษ์ ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล เปิดเผยว่า เขื่อนภูมิพลมีความจุ 13,462 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในเขื่อน 7,733.94 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 57 แต่เป็นปริมาณน้ำที่ใช้การได้เพียง 3,933.94 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 40.72 สามารถรองรับน้ำเข้าเขื่อนในช่วงฤดูฝนปีนี้ได้ ซึ่งปัจจุบันเขื่อนภูมิพลระบายน้ำวันละ 2 ล้าน ลบ.ม. หลังจากนั้น ในช่วงบ่าย องคมนตรี และคณะฯ เดินทางไปยังศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก เพื่อพบปะเกษตรกร เครือข่ายอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดตาก และเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านการผลิตข้าวอินทรีย์ แปลงนายวุฒิภัทร ราชโยธิน ซึ่งเป็นเกษตรกรดีเด่นระดับภาคเหนือตอนล่าง ด้านสาขา อาชีพทำนา