เทศบาลนครพิษณุโลก อบรมให้ความรู้พนักงานรักษาความสะอาด พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย

126

เทศบาลนครพิษณุโลก อบรมให้ความรู้พนักงานรักษาความสะอาด พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย

วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ดร.เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิด โครงการอบรมให้ความรู้พนักงานรักษาความสะอาด ห้องประชุมขุนพิเรนทรเทพ อาคารหอสมุดเทศบาลนครพิษณุโลก
เทศบาลนครพิษณุโลกมีระบบการจัดการขยะมูลฝอยที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง

โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งถือเป็นปัจจัยความสำเร็จที่ เห็นได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามเทศบาล ยังต้องมีการพัฒนาการจัดการขยะให้ สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครพิษณุโลก จึง ได้จัดทำโครงการดังกล่าว เพื่อพัฒนา ประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน และเพื่อพัฒนาถนนสายหลักให้มี ความสะอาด มีการจัดการสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม

โดยได้รับเกียรติวิทยากร จากนายสัญญา กีรติวาสี และสุมิตรา รักสัตย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ร่วมบรรยายให้ความรู้ แก่ พนักงานรักษาความสะอาด พนักงานกวาดถนน และ พนักงาน เก็บขนขยะมูลฝอย จํานวน 160 คน อีกด้วย https://youtu.be/54BaFJxwA_c