666 ปี “พระพุทธชินราช” ประกวดผลงานพุทธศิลป์”พระพุทธชินราช พุทธศิลป์แห่งสยาม พลังแห่งศรัทธา”

757

666 ปี “พระพุทธชินราช” ประกวดผลงานพุทธศิลป์”พระพุทธชินราช พุทธศิลป์แห่งสยาม พลังแห่งศรัทธา”


โครงงานประกวดผลงานพุทธศิลป์
วาระพระพุทธชินราช 666 ปี เนื่องด้วยในปีพุทธศักราช 2566 พระพุทธชินราช สุดยอดพระพุทธปฏิมากรอันศักดิ์สิทธิ์ ที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดในสยามประเทศ มีวาระครบ 666 ปี วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับบริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการประกวดผลงานพุทธศิลป์ ในหัวข้อ ‘พระพุทธชินราช พุทธศิลป์แห่งสยาม พลังแห่งศรัทธา”

ซึ่งผลงานพุทธศิลป์ “ที่คัดเลือกโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 18 สิงหาคม 2565 ตึก RS Tower ชั้น 10
กรุงเทพมหานคร และประกาศให้ทราบในวันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 11.12 น.

ผลการลงคะแนนคัดเลือก ว่าผลงานชิ้นใดจะได้รับการคัดเลือกเป็นผลงานที่ดีที่สุด 12 ผลงานที่จะได้ไปจัดแสดง ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ในระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม- 9 กันยายน นี้

การประมูล โดยรายได้หลังหัก
ค่าใช้จ่ายบริจาคเป็นสาธารณะกุศลและบำรุงพระพุทธศาสนา
1.เพื่อร่วมฉลองและส่งเสริมพลังแห่งศรัทธา ที่พุทธศาสนิกชนมีต่อองค์หลวงพ่อพระพุทธชินราช ในโอกาสวาระครบ 666 ปี พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นการสืบสานศรัทธาในพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป
2..เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะไทย ลายไทยแนวพุทธศิลป์ ให้เป็นที่รู้จักอย่างยั่งยืน
3 เพื่อหารายได้บริจาคเป็นสาธารณะกุศลและบำรุงพระพุทธศาสนา ได้แก่ วัด โรงพยาบาส โรงเรียน มูสนิธิต่างๆ

รางวัลการประกวด

1. รางวัล ชนะเลิศ จำนวน : รางวัล ㆍ ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 99,999 บาท
2.รางวัล รองชนะเลิศ 2 รางวัลㆍถ้วยรางวัล และเงินร่างวัล 29,999 บาท
3. รางวัล เกียรติคุณพิเศษ 9 รางวัลㆍประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 5,999 บาท
4.รางวัล เกียรติคุณ จำนวน 12 รางวัลประกาศนียบัตรและเงินรางวัล 2,999 บาท

คณะกรรมการตัดสิน/คัดเลือก
1. อาจารย์ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ
อาจารย์ผู้สอนศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. อาจารย์ทรงเดช ทิพย์ทอง อาจารย์ผู้สอนศิลปะ
3. ดร. ภาคภูมิ เต็งอำนวย
นักสะสมภาพแนวพุทธศิลป์

คุณพรชัย พีชะพัฒน์นักสะสมภาพแนวพุทธศิลป์ คุณวิชชุ คุ้มทรัพย์
นักสะสมภาพแนวพุทธศิลป์

คณะที่ปริกษาฝ่ายสงฆ์
– พระสุธรรมมุนี รักษาการแทนเจ้าอาวาส พระมหาธนศักดิ์ จินตกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
คณะที่ปริกษาสวนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
– พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ อดีตแม่ทัพภาคที่ 3
– พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่
3
-นายรณชัย จิตรวิเศษ
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
– พลโท บรรยงค์ สิริสุนทร
– นางเปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก
– พล.ต.ต.ธวัช วงศ์สง่า ผบก.ก.จว.พิษณุโลก
– นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
– จำาสิบเอก ดร.ทวี บูรณเชตต์ ปูชนียบุคคล
ลณะกรรมการผู้ดำเนินงาน
– พลเอก ศุกวุฒิ อุตมะ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ / ที่ปรึกษาอาวุโส บมจ. เอ็นฟอร์ซ ซีเดียว
นายศุภชัย บุริสตระกูล กรรมการบริหาร บริษัท เบย์ คอมพิวติง จำกัดนายพิสิษฐ์ พิทักษ์รัตนพงษ์ บก.บห.นิตยสาร theTourism
จัดและร่วมรนับสนุนโดย
TOURISM centralworld