ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด อดีตนายก-ปลัด เทศบาลตำบลกำแพงดิน จ.พิจิตร

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายวิวัฒน์ เจริญฉ่ำ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 6 ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 6 แถลงข่าวผลการดำเนินงานด้านปราบปรามการทุจริต โดยเปิดเผยว่าคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดในเรื่องที่สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 6 ดำเนินการไต่สวน จำนวน 1 เรื่อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กรณีกล่าวหา เทศบาลตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ทุจริตจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไม่เป็นไปตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพงดิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2551 โดยมีผู้ถูกกล่าวหาดังต่อไปนี้

1.นายดุษฎี  โนรีแพทย์  เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลกำแพงดิน ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1
2.นายอานุภาพ สรรพานิช  เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลกำแพงดิน ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2

จากกรณีการทุจริตดังกล่าว พบพฤติการณ์ในการกระทำความผิด ดังนี้

จากการไต่สวนปรากฏข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2551 เทศบาลตำบลกำแพงดินได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพงดิน เพื่อพิจารณาลงมติให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยมี นายดุษฎี โนรีแพทย์ ในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลกำแพงดิน เข้าร่วมการประชุมในครั้งดังกล่าวด้วย และมีนายอานุภาพ สรรพานิช ปลัดเทศบาลตำบลกำแพงดิน ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลตำบลกำแพงดินและเจ้าหน้าที่งบประมาณ เป็นผู้ทำหน้าที่จดรายงาน

ซึ่งที่ประชุมได้มีมติรับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2552 และได้ลงมติให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพงดิน สมัยสามัญ สมัยที่สามครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2551

จากนั้น นายดุษฎี โนรีแพทย์ นายกเทศมนตรีตำบลกำแพงดิน และนายอานุภาพ สรรพานิช ปลัดเทศบาลตำบลกำแพงดิน ได้ร่วมกันจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงร่างเทศบัญญัติ โดยมีการปรับ ลด เพิ่ม และตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่หลายรายการซึ่งไม่เป็นไปตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพงดิน จากนั้น นายดุษฎี โนรีแพทย์ ได้ลงนามในหนังสือนำส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2552 (ร่างแก้ไขฉบับที่ 1) ที่ไม่เป็นไปตามมติสภาเทศบาลตำบลกำแพงดินไปยังอำเภอสามง่าม

ทั้งที่ นายดุษฎี โนรีแพทย์ มิได้มีหน้าที่ในการนำส่งร่างเทศบัญญัติดังกล่าวแต่อย่างใด และทราบอยู่แล้วว่าร่างเทศบัญญัติฉบับที่ได้นำส่งไปยังนายอำเภอสามง่าม มิได้จัดทำให้ถูกต้องตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพงดิน ต่อมา นายประทีป ดอนจันทร์ไพร ประธานสภาเทศบาลตำบลกำแพงดิน ตรวจสอบพบว่านายดุษฎี โนรีแพทย์ ได้มีหนังสือนำส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไปยังนายอำเภอสามง่ามแล้ว ซึ่งร่างเทศบัญญัติฉบับที่นำส่งให้นายอำเภอสามง่ามนั้น ไม่เป็นไปตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพงดินได้ลงมติไว้เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2551

ซึ่งกรณีดังกล่าวอำเภอสามง่าม จึงได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพงดินมาประชุมเพื่อชี้แจงการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2552 ให้เป็นไปโดยถูกต้อง จากนั้น นายประทีป ดอนจันทร์ไพร ประธานสภาเทศบาลตำบลกำแพงดินได้แจ้งให้ นายอานุภาพ สรรพานิช ปลัดเทศบาลตำบลกำแพงดิน ดำเนินการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2552 ให้เป็นไปตามมติสภาเทศบาลตำบลกำแพงดิน และส่งให้ประธานสภาเทศบาลตำบลกำแพงดิน และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพงดิน ตรวจสอบก่อนที่จะทำการส่งให้นายอำเภอทราบ

ทั้งนี้ ผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองยังได้ร่วมกันจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยยังคงทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงร่างเทศบัญญัติ โดยมีการปรับ ลด เพิ่ม และตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ ในหลายรายการ ซึ่งไม่เป็นไปตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพงดิน อีกครั้งหนึ่ง จากนั้นได้นำส่งร่างเทศบัญญัติให้แก่ประธานสภาเทศบาลตำบลกำแพงดิน รองประธานสภาเทศบาลตำบลกำแพงดิน และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพงดินเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งประธานสภาเทศบาลตำบลกำแพงดิน ไม่เห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติฉบับดังกล่าว

เนื่องจากไม่เป็นไปตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพงดิน และส่งคืนร่างเทศบัญญัติ ให้ผู้บริหารเพื่อดำเนินการให้ถูกต้อง แต่นายดุษฎี โนรีแพทย์ กลับลงนามในหนังสือนำส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2552 (ร่างแก้ไขฉบับที่ 2) และนำส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2552 ของเทศบาลตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร (ร่างแก้ไขฉบับที่ 2) ไปยังนายอำเภอสามง่ามเพื่อส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ อีกเป็นครั้งที่ 2

ต่อมา นายอำเภอสามง่าม จึงได้มีหนังสือถึงประธานสภาเทศบาลตำบลกำแพงดิน และนายกเทศมนตรีตำบลกำแพงดิน แจ้งว่าการส่งร่างเทศบัญญัติ ของเทศบาลตำบลกำแพงดิน ที่เสนอให้อำเภอพิจารณาส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาดำเนินการต่อไปนั้น ไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งกำหนดให้ประธานสภาเทศบาลตำบลกำแพงดิน เป็นผู้ส่งร่างเทศบัญญัติไปยังนายอำเภอสามง่าม

ประกอบกับการจัดทำร่างเทศบัญญัติดังกล่าว ไม่เป็นไปตามมติที่ประชุมสภาตำบลกำแพงดิน จึงให้เทศบาลตำบลกำแพงดิน แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องจัดทำร่างเทศบัญญัติตำบลกำแพงดิน ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพงดิน เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2551 และให้ประธานสภาตำบลกำแพงดิน จัดส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2552 ให้อำเภอสามง่ามภายในกำหนด

คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

1. การกระทำของผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และมีมูลความผิดฐานปฏิบัติการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน ละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ หรือมีความประพฤติในทางจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตำแหน่ง หรือแก่เทศบาล หรือแก่ราชการ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 73

2.การกระทำของผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดพิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2544 ข้อ 6 วรรคสอง

ปัจจุบันอยู่ระหว่างให้ผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองไปรายงานตัวต่อพนักงานอัยการ ณ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 6 เพื่อดำเนินการฟ้องคดีอาญาต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6

☆การชี้มูลความผิดทางอาญาของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ยังไม่ถือเป็นที่สุด ผู้ถูกกล่าวหายังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุด