พาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ นำเกษตรกรผู้ปลูกลองกอง พบ“จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” ผลักดันใช้ “อมก๋อย โมเดล”


วันที่ 28 สิงหาคม 2566 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานสักขีพยานพิธีลงนามสัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน การซื้อขาย “ลองกอง” จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ระหว่างสถาบันเกษตรกรผู้ปลูกลองกอง กับผู้ประกอบการรับซื้อ ห้างค้าส่ง – ค้าปลีก และผู้ส่งออก ปริมาณรวมกว่า 7,500 ตัน ณ ศูนย์ส่งออกส้มโอบ้านโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

ลองกอง นับป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญตัวหนึ่งของภาคเหนือ โดยลองกองดังที่สุด คือ จังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดสุโขทัย ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้เข้ามาช่วยดูแลเกษตรกร เพราะมีปฏิทินล่วงหน้าว่าลองกองจะออกมากเดือน ส.ค.-ต.ค.โดยประมาณ จึงได้ใช้ “อมก๋อยโมเดล” คือ เกษตรพันธสัญญา ทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเป็นหลักประกันให้กับพ่อค้า ผู้รับซื้อ ผู้ส่งออกและเกษตรกร


เพื่อให้พ่อค้ามีสินค้าที่แน่นอนสำหรับกระจายในประเทศและส่งออก และเกษตรกรจะมีหลักประกันว่าอย่างน้อยจะขายได้ราคาตามที่กำหนด เป็นสัญญามาตรฐานที่กรมการค้าภายใน พัฒนาจาก พ.ร.บ.เกษตรพันธสัญญา ถ้าราคาสูงกว่าที่ทำสัญญาให้ซื้อตามราคาตลาด แต่ต้องไม่ต่ำกว่าราคาที่ทำสัญญา รวมทั้งได้มีการมอบกล่องไปรษณีย์ให้กับจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 5,000 กล่อง และจังหวัดสุโขทัย จำนวน 5,000 กล่อง เพื่อให้เกษตรกรใช้บรรจุผลไม้ สำหรับช่องทางการขายผ่านระบบออนไลน์ด้วย ซึ่งเป็นการขายตรงระหว่างเกษตรกรกับผู้บริโภค และต้องส่งผ่านไปรษณีย์

โดยกระทรวงพาณิชย์จัดทำกล่องให้ฟรี และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด อำนวยความสะดวกในเรื่องการจัดส่งสินค้า เพื่อเป็นการลดต้นทุนและเพิ่มกำไรให้กับเกษตรกร

ในการนี้นางสาวพิสมนต์ มงคลเทพ พาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ นำกลุ่มเกษตรกรตำบลนานกกกและกลุ่ม เกษตรกรอำเภอลับแล เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขาย “ลองกอง” ผ่านตลาดข้อตกลง และร่วมพิธีลงนามสัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน

ในปี 2565 จังหวัดอุตรดิตถ์ มีการปลูกลางสาด และลองกอง ในพื้นที่อำเภอลับแล ปลูกลางสาด 3,820 ไร่ ปลูกลองกอง 23,286 ไร่ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ปลูกลางสาด 3,371 ไร่ ปลูกลองกอง 6,620 ไร่และอำเภอท่าปลา ปลูกลางสาด 864. ไร่ ปลูกลองกอง 1,194 ไร่ ซึ่งลางสาดทั้งจังหวัด ที่ให้ผลผลิตแล้ว 7,976 ไร่ ลองกอง 26,114 ไร่ผลผลิตรวม ลางสาด ประมาณ 4,510.01 ตัน คิดเป็นมูลค่า ประมาณ94.27 ล้านบาท ส่วนลองกอง ให้ผลผลิตรวม ประมาณ 28,765.72ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่าประมาณ 862.97 ล้านบาท

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน