ทภ.3 -มช. จัดกิจกรรม “สานฝัน เปิดประสบการณ์ร่วม จากพี่สู่น้อง”

210

ทภ.3 -มช. จัดกิจกรรม “สานฝัน เปิดประสบการณ์ร่วม จากพี่สู่น้อง”

กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรม “สานฝัน เปิดประสบการณ์ร่วม จากพี่สู่น้อง” ครั้งที่ 4 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา โดย ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ได้จัดกิจกรรมฯ เพื่อให้ผู้นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนในโครงการ “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน และลำพูน จำนวน 57 คน เพื่อเปิดโลกทัศน์ ร่วมกิจกรรมกับพี่ๆ ผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 12 คน

สำหรับกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ ผู้นำนักเรียนจากโรงเรียนในโครงการฯ และผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างประสบการณ์ร่วม ในการสานฝัน จำนวน 2 วัน 1 คืน ดังนี้
1) กิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างผู้นำนักเรียน และผู้นำนักเรียนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2) กิจกรรมทัศนศึกษากองพลทหารราบที่ 7 (สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช, เยี่ยมชมโครงการพระราชดำริ โครงการทหารพันธุ์ดี และสักการะพระพุทธนเรศร์ศิลาปวงประชาบูชิต)
3) กิจกรรมชมการสาธิตกองร้อยบรรเทาสาธารณภัย และการสาธิตชุดแพทย์เผชิญเหตุฉุกเฉิน (M-MERT: Military Medical Emergency)
5) กิจกรรมทัศนศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ เช่น วัดพระสิงห์ และวัดโลกโมฬี
6) กิจกรรมทัศนศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รับฟังการแนะนำ และการแนะแนวเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ชมหอประวัติมหาวิทยาลัย (ศาลาธรรม), ชมอาคารสถานที่ และคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย)
7) กิจกรรมการบรรยายเปิดโลกทัศน์วิชาการ และวิชาชีพ (แนะแนวการศึกษาจากศิษย์เก่า สถาบันต่างๆ เช่น โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รร.จปร.), วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า (วพม.), วิทยาลัยพยาบาลทหารบก, โรงเรียนนายสิบทหารบก, โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก และทหารอาสา

จึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือทราบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมที่ร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความมั่นคงให้ประเทศชาติสืบไป

คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3
26 สิงหาคม 2565