อำเภอเมืองพิษณุโลก เปิดตลาดริมน่านหน้าวัดใหญ่ ปลูกพลังความคิดปรับวิถีชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 06.15 น บริเวณหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก นายณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานงาน ตลาดริมน่าน หน้าวัดใหญ่ โครงการปลูกพลังความคิดปรับวิถีชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง เปลี่ยนเมืองพิษณุโลก สู่ความยั่งยืน (SDGs) ประจำปี 2565 โดยมีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และนายนิสิต สวัสดิเทพ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน

กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินโครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงที่เน้นการบูรณาการในระดับพื้นที่ เสริมสร้างสมรรถนะการทำงานแบบบูรณาการ และสร้างเครือข่ายกำลังคนคุณภาพระหว่างหน่วยงานในระดับพื้นที่ และเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมผ่านการลงมือปฏิบัติจริงในระดับพื้นที่ซึ่งอำเภอเมืองพิษณุโลก ได้รับการคัดเลือกเป็นอำเภอนำร่องระดับกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด

อำเภอเมืองพิษณุโลกได้จัดทำโครงการ “ปลุกพลังความคิด ปรับวิถีชีวิตด้วย เศรษฐกิจพอเพียง เปลี่ยนเมืองพิษณุโลกสู่ความยั่งยืน (SDGs) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน” โดยได้ดำเนินกิจกรรมปรับวิถีชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมตลาดประชารัฐ“ตลาดริมน่าน หน้าวัดใหญ่” มีวัตถุประสงค์เพื่อการจำหน่ายผลผลิตจากกิจกรรมบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง โคก หนอง นา โมเดล ชุมชนสวัสดิการสร้างงานสร้างรายได้ ธนาคารพันธุกรรม พืช และแปลงสาธิตจากส้มซ่าสู่ท่าโพธิ์ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวจากกิจกรรม ชินะราชา เบิกฟ้า เสริมบุญ ตักบาตรรับอรุณ หน้าวิหารเสริมพลังศรัทธา เมืองสองแคว ทุกวันเสาร์ เวลา 05.00 – 10.00 น.

เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ทั้งในระดับนโยบายและระดับ พื้นที่ โดยดำเนินงานใน 3 กลุ่มงาน ได้แก่ การเกษตร การแปรรูป และการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในรูปแบบประชารัฐ ภายใต้แนวคิดวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise : SE) เพื่อให้ชุมชนได้รับการพัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ผ่านกระบวนการขับเคลื่อน 5 ฟันเฟือง เริ่มตั้งแต่ การเข้าถึงปัจจัยการผลิต การสร้างองค์ความรู้ การตลาด การสื่อสารสร้าง การรับรู้ และ การบริหารจัดการ และได้ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้า พัฒนาและยกระดับสินค้าชุมชน เช่น การขับเคลื่อนโครงการอาหารปลอดภัยสู่ 4 ร (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม
ร้านอาหาร) เพื่อยกระดับสินค้าชุมชนสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัย ซึ่งจะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนเพิ่มขึ้นได้

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า พืช ผัก ผลไม้ ผลผลิตทางการเกษตร อาหารพื้นถิ่น “ตลาดริมน่าน หน้าวัดใหญ่” รวมจำนวน 20 บูธ ซึ่งเทศบาลนครพิษณุโลก ให้การสนับสนุนสถานที่ในการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในครั้งนี้