ม.นเรศวร จับมือกระทรวง พม.สัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ

226

ม.นเรศวร จับมือกระทรวง พม.สัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในโอกาสที่เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565 “การขับเคลื่อนอาชีพสำหรับคนพิการในยุคโควิดด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”

ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับสถาบันการศึกษาและเครือข่าย 18 แห่ง โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน ที่ผ่านมาได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อขยายความร่วมมือทางวิชาการ นวัตกรรมเทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสารด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม ตลอดจนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างครอบคลุมทุกมิติ สู่การเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของสังคมไทยต่อไป

ภายในงานจัดให้มี ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Future opportunities of work in post covid-19” และ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านอาชีพสำหรับคนพิการในอนาคต” การเสวนาเรื่อง “การสร้างอาชีพแบบ new normal ในอนาคตสำหรับคนพิการ” ตลอดจนการนำเสนอผลงานนวัตกรรม บทความวิจัย/ บทความวิชาการ ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมนานาชาติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช