453

พิษณุโลก คว้ารางวัล”จังหวัดสะอาด” ชนะเลิศภาคเหนือ

ตามที่กระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน”จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ.2565 และดำเนินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”ระดับประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการจัดการขยะมูลผ่อยชุมชน”จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ.2565 สร้างขวัญและกำลังใจ พร้อมทั้งเชิดชูเกียรติให้แก่จังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นไปตามเกณฑ์และเป้าหมายที่กำหนด นั้น

คณะกรรมการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ได้พิจารณาคัดเลือกจังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2565 และยกย่องจังหวัดที่มีผลการดำเนินการดีเด่นต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 4 ปี ติดต่อกัน ให้เป็นจังหวัดต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมซนยั่งยืน เรียบร้อยแล้ว

โดยมีผลการคัดเลือก ดังนี้
1.จังหวัดต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนยั่งยืน จังหวัดลำพูน

2.จังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ

2.1 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
รางวัลชนะเลิศ จังหวัดพิษณุโลก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
จังหวัดแพร่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
จังหวัดพิจิตร
รางวัลรองซนะเลิศอันดับที่ 3
จังหวัดอุทัยธานี

นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า การที่จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินโครงการ “พิษณุโลก เมืองสะอาด” ตามนโยบายรัฐบาล อยากให้บ้านเมืองสะอาดเรียบร้อยในเริ่องขยะ มูลฝอย เนื่องจากต้องการให้นักท่องเที่ยว และผู้ที่เดินทางมาจังหวัดพิษณุโลก เกิดความประทับใจ ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนอย่างดียิ่ง

“นอกจากนั้น เป็นการรวมพลังการพัฒนาศาลากลางจังหวัด ปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาด ถนน สถานที่ราชการ ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อต้อนรับผู้เข้ามารับบริการหน่วยราชการที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในศาลากลางจังหวัด โดยกำหนดกิจกรรมทำความสะอาด ทุกวันพุธของทุกสัปดาห์ เวลา 15.30 น. ตามพื้นที่การทำความสะอาดที่ได้แบ่งไว้ให้หน่วยราชการรับผิดชอบ เพื่อให้ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดสวยงาม น่าใช้บริการ เกิดความยั่งยืนต่อไป” ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าว