กองทัพภาคที่ ๓ มอบประกาศนียบัตรทหารกองประจำการ สำเร็จการศึกษาหลักสูตร กศน.

วันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.พลตรี ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ รองแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรทหารกองประจำการที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร กศน. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้อง ๑๐๑ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีทหารกองประจำการสังกัดหน่วยในพื้นที่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ เข้ารับมอบใบประกาศนียบัตร จำนวน ๓๓๐ นาย


ตามที่กองทัพบก มีนโยบายส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับทหารกองประจำการ โดยจัดระบบการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ในหน่วยทหารขึ้น เพื่อให้ทหารกองประจำการที่มี คุณวุฒิการศึกษาต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เข้ารับการศึกษาระหว่างประจำการ ๒ ปี และเมื่อ ปลดจากประจำการจะต้องมีคุณวุฒิสูงขึ้น ๑ ระดับ ซึ่งสามารถสมัครเรียนได้ตั้งแต่สัปดาห์แรก ที่รายงานตัวกับหน่วยทหาร ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ ๓ ได้ดำเนินตามนโยบายของกองทัพบก โดยร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองพิษณุโลก

กองทัพภาคที่ ๓ ได้สนับสนุนทหารกองประจำการเข้ารับการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งปัจจุบันทหารกองประจำการที่เข้ารับการศึกษาทั้งหมดได้สำเร็จการศึกษาแล้ว กองทัพภาคที่ ๓ ร่วมกับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองพิษณุโลก กระทำพิธีมอบประกาศนียบัตรทหารกองประจำการที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร กศน.ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทหารกองประจำการที่สำเร็จการศึกษาและปลดประจำการในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒