สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ผู้ประสบวาตภัยจังหวัดแพร่

วันที่ 29 เมษายน 2562 เสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดแพร่ โดยองคมนตรีรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับวาตภัยและผลกระทบจากนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ศาลากลางจังหวัดแพร่

ผลกระทบจากสถานการณ์วาตภัย ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2562 จำนวน 5 ครั้ง  8 อำเภอ 57 ตำบล 341 หมู่บ้าน ในพื้นที่อำเภอเมืองแพร่ อำเภอสอง อำเภอร้องกวาง อำเภอหนองม่วงไข่ อำเภอสูงเม่น อำเภอเด่นชัย อำเภอลอง และอำเภอวังชิ้น โดยอำเภอเมืองแพร่ และอำเภอสูงเม่น เป็นพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเสียหายรุนแรง ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนบ้านพักอาศัย รวมถึงพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง ในเบื้องต้นได้บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนดำเนินการช่วยเหลือประชาชนแล้ว

ต่อมา องคมนตรีได้มอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอเมืองแพร่ ณ หอประชุมอำเภอเมืองแพร่ จำนวน 405 ราย และที่หอประชุมอำเภอสูงเม่นจำนวน 201 ราย โดยองคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใจความว่า ตามที่ได้เกิดพายุในพื้นที่นั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ทรงมีความห่วงใยราษฏรผู้ประสบภัยธรรมชาติในทุกพื้นที่

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจัดตั้งโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเสริมกำลังของทุกฝ่ายทั้งภาคราชการและภาคเอกชนในการดูแลผู้ประสบภัย และในโอกาสนี้ขอเชิญชวนจิตอาสาทุกคนที่ติดตามดูแลประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็ก และผู้สูงอายุ เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความสุขให้กับประชาชน

ต่อมา องคมนตรี ได้เยี่ยมและมอบสิ่งของพระราชทานแก่นายสงค์ คำพิชัย บ้านเลขที่ 129 หมู่ 1 ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ , นางทรง เหมืองอุ่น บ้านเลขที่ 30/5 หมู่ 11 ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ และนายสุรีย์ ปิยโกศล บ้านเลขที่ 86/2 หมู่ 1 ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ ประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในความห่วงใยพสกนิกรของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร อย่างหาที่สุดมิได้

เครดิต: ภาพ/ข่าว ปชส.แพร่