พมจ.แม่ฮ่องสอน เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลขุนยวม มอบเงินสงเคราะห์กลุ่มเปราะบาง

167

พมจ.แม่ฮ่องสอน เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลขุนยวม มอบเงินสงเคราะห์กลุ่มเปราะบาง

เมื่อวันที่11 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับเทศบาลตำบลขุนยวม เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ณ เทศบาลตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายณรงค์พัชญ์ นาคทรัพย์ นายอำเภอขุนยวม เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ฯ และนายจำลอง จิโนเป็ง นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม กล่าวรายงานพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลขุนยวม

ทั้งนี้นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ว่า ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล เป็นนโยบายสำคัญที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินการตามแนวทางในการแก้ไขปัญหาความยากจน แบบพุ่งเป้า ของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้ทุกกระทรวงบูรณาการในการทำงานที่จะช่วยเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านสังคม รายได้ ด้านเศรษฐกิจ มีความเป็นอยู่ที่เหมาะสม ด้านการศึกษา การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการขั้นพื้นฐาน

โดยศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ดำเนินการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายตามสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร เพื่อให้คนในชุมชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ได้ด้วยตนเอง อยู่รอด อยู่เป็น อย่างยั่งยืน

พร้อมทั้งมอบเงินสวัสดิการให้กับทุกกลุ่มเป้าหมายที่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมและผู้สูงอายุ กว่า 9 ประเภท เช่น โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มอบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุสภาวะยากลำบาก สงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน สงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง สงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมฉุกเฉิน และมอบเงินทุนประกอบอาชีพของคนพิการและผู้สูงอายุ ตลอดจนมอบเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสม อีกทั้งมอบเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของคนพิการ

ซึ่งกิจกรรมในงานมีการแสดงของโรงเรียนผู้สูงอายุและดนตรี ชรมผู้สูงอายุ เทศบาลขุนยวม,อีกทั้งมีนิทรรศการผลงานของหน่วยงาน สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน โรงเรียนพุทธเกษตร กลุ่มสตรีอำเภอขุนยวมร่วมแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์ของชุมชนอีกด้วย ในระหว่างเปิดงานได้มีประชาชนมาแจ้งขอความช่วยเหลือกรณีผู้สูงอายุป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย อาศัยอยู่คนเดียวในบ้านผู้ใจบุญ ทั้งนี้หากประชาชน พบเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการและผู้สูงอายุ ถูกเลี้ยงดูไม่เหมาะสม /ถูก ล่วงละเมิด ถูกกระทำความรุนแรง ถูกทอดทิ้ง โทร. แจ้งสายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300ได้ตลอด 24 ชั่วโมง