235

เทศบาลนครพิษณุโลก เปิดอบรมมัคคุเทศก์น้อย เพิ่มความรู้ ทักษะ
แหล่งท่องเที่ยว และภูมิปัญญาท้องถิ่น

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.ที่ห้องประชุมขุนพิเรนทรเทพ หอสมุดเทศบาลนครพิษณุโลก นางสาวณัฐทรัชต์ ชามพูนท รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมัคคุเทศก์น้อย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ครูและนักเรียนเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ จำนวน 85 คน

โดยการอบรมเพื่อสร้างเยาวชนให้รู้จักทรัพยากรการท่องเที่ยวของท้องถิ่นของตน มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวและภูมิปัญญาของท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ สร้างให้นักเรียนมีความตระหนักในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวของท้องถิ่น สามารถอธิบายให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้เห็นถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นได้และก่อให้เกิดกระบวนการสร้างเสริมประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวแก่เยาวชน ก่อให้เกิดการสร้างงานให้กับเยาวชนและท้องถิ่น

การอบรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ จาก หจก.คิงส์ตัน เอดดูเคชั่น แมเนจเมันท์ เซอร์วิส และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ มาเป็นคณะวิทยากรในการอบรม นับว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพิษณุโลกอีกทางหนึ่งด้วย