พม.แม่ฮ่องสอน เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลสบป่อง อ.ปางมะผ้า

211

พมจ.แม่ฮ่องสอน เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลสบป่อง อ.ปางมะผ้า

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา สำนักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)แม่ฮ่องสอน เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคม ณ ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายเอนก ปันทะยม นายอำเภอปางมะผ้า เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง กล่าวรายงาน

ทั้งนี้นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ว่า ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล เป็นนโยบายสำคัญที่กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินการตามแนวทางในการแก้ไขปัญหาความยากจน แบบพุ่งเป้า ของรัฐบาล ที่มุ่งเน้น ให้ทุกกระทรวง บูรณาการ ในการทำงานที่จะช่วยเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน..เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านสังคม รายได้ ด้านเศรษฐกิจ มีความเป็นอยู่ที่เหมาะสม ด้านการศึกษา การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการขั้นพื้นฐาน โดยศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ดำเนินการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายตามสภาพปัญหาและความต้องการและประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร

พร้อมทั้งมอบป้ายศูนย์ช่วยเหลือสังคม จำนวน 4 ศูนย์ ให้แก่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลสบแค ,ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลถ้ำลอด ,ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลนาปู่ป้อม ,ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลปางมะผ้า และมอบเงินสวัสดิการให้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย  องค์กรเครือข่ายที่ทำเพื่อดูแลกลุ่มเป้าหมาย ทั้งเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ คนไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบปัญหาทางสังคมและผู้สูงอายุ กว่า 9 ประเภท เช่น โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป พร้อมมอบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุสภาวะยากลำบาก

นอกจากนั้น ยังมอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมฉุกเฉิน มอบเงินทุนประกอบอาชีพของคนพิการและผู้สูงอายุ มอบเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสม มอบเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของคนพิการ อีกทั้งมอบใบรับรององค์สาธารณะประโยชน์ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอปางมะผ้า (ศปง.อพม.อำเภอปางมะผ้า)และมอบที่นอนรักษา แผลกัดทับสำหรับผู้ป่วยติดเตียง 1 ราย

ซึ่งกิจกรรมในงานมีการแสดงเต้นรำชนเผ่าลีซู โดยตำบลสบป่อง ,เต้นรำชนเผ่าลาหู่ดำ โดยตำบลปางมะผ้าและการแสดงรำโต โดยตำบลนาปู่ป้อม อีกทั้งมีนิทรรศการของหน่วยงาน/สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์พัฒนาราษฎรพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์คุ้มครองไร้ที่พึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่34 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพตำบลปางมะผ้า กลุ่มสตรีอำเภอปางมะผ้า ร่วมแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์
ของชุมชนอีกด้วย

หากประชาชน พบเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการและผู้สูงอายุ ถูกเลี้ยงดูไม่เหมาะสม /ถูก ล่วงละเมิด ถูกกระทำความรุนแรง ถูกทอดทิ้ง โทร. แจ้งสายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300ได้ตลอด 24 ชั่วโมง…,อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงอำเภอปางมะผ้า ,สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ฯลฯ

ถ้าประชาชน พบเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการและผู้สูงอายุ ถูกเลี้ยงดูไม่เหมาะสม /ถูก ล่วงละเมิด ถูกกระทำความรุนแรง ถูกทอดทิ้ง โทร. แจ้งสายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง