143

“ยุทธการกำแพงพระนคร” ปิดเส้นทางการลักลอบขนยาเสพติดข้ามแดน กรมศุลกากรประชุมเชิงรุกไทย-เมียนมา

ภายใต้การปฏิบัติการเชิงรุก “ยุทธการกำแพงพระนคร” ปิดเส้นทางการลักลอบขนยาเสพติดข้ามแดนในการสกัดกั้นการลักลอบนำเข้า ส่งออก และนำผ่านยาเสพติดบริเวณจุดนำเข้าส่งออกของประเทศ ประกอบกับพันธกิจของกรมศุลกากรในการเพิ่มขีดความสามารถในการปกป้องปลอดภัยด้วยระบบควบคุมของทางกรมศุลกากร

 

ทางด้าน นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร ได้สั่งการให้นายพงศ์เทพ บัวทรัพย์ รองอธิบดีกรมศุลกากร และผู้ใต้บังคับบัญชา พร้อมจุดด่านพรมแดนศุลกากรทุกจุดในราชอาณาจักรไทย ให้ปฏิบัติการเชิงรุก “ยุทธการกำแพงพระนคร” ปิดเส้นทางการแอบลักลอบขนยาเสพติดข้ามแดน และประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในการจัดประชุมปฏิบัติการเชิงรุกกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐของประเทศเพื่อนบ้าน ที่มีช่องทางตามจุดข้ามแดนในจังหวัดชายแดนของด่านศุลกากร

ตามคำสั่งของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง ที่ 11/2564 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ให้อธิบดีกรมศุลกากรเป็นประธานคณะอนุกรรมการ สกัดกั้นการลักลอบส่งออกและนำเข้ายาเสพติดผ่านช่องทางศุลกากร จึงได้ดำเนินมาตรการต่าง ๆ รวมทั้งบูรณการร่วมกันหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการสกัดกั้นการการแอบลักลอบขนส่งยาเสพติดตามพื้นที่ชายแดนให้มีประสิทธิภาพ โดยระยะเวลาการดำเนินการทั้งสิ้น 4 เดือน ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน 2565

ซึ่งในการประชุมปฏิบัติการเชิงรุก ดังกล่าว มีหน่วยงานของศุลกากรไทยและศุลกากรมาเลเซีย สปป.ลาว กัมพูชา และเมียนมา เข้าร่วมประชุมหารือตามวาระมาแล้ว 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ระหว่างศุลกากรไทยกับศุลกากรมาเลเซีย ณ ห้องประชุมพระนิกรบดี ที่ด่านศุลกากรสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา ครั้งที่ 2 ระหว่างศุลกากรไทยกับพาสีลาว ณ ห้องประชุมด่านศุลกากรมุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร ครั้งที่ 3 ระหว่างไทยกับกัมพูชา ณ ห้องประชุมด่านพรมแดนคลองลึก ด่านศุลกากรอรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

ต่อมาเมื่อวันที่ 3 ส.ค.65 นายถวัลย์ รอดจิตต์ ผู้อำนวยการกองสืบสวนและปราบปราม Mr. Ye Min Thu Deputy Director, Deputy Head of Shan State Customs Office นายออน อุ่นทวีทรัพย์ นายด่านศุลกากรแม่สาย พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดประสานงานชายแดนไทย-เมียนมา (TBC) เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานความมั่นคงทั้งสองประเทศ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเชิงรุกไทย-เมียนมา ครั้งที่ 4 “ยุทธการกำแพงพระนคร” (Narcotics Operation Guarcian) ปิดเส้นทางการแอบลักลอบขนยาเสพติดข้ามแดน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการทำงานปราบปรามอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน ความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสองประเทศ รวมทั้งผนึกกำลังภาคีเครือข่ายองค์กรหน่วยงานศุลกากรของประเทศเพื่อนบ้าน ในการกันสกัดกั้นการแอบลักลอบขนส่งยาเสพติดบริเวณตามจุดนำเข้า-ส่งออกสินค้า ชายแดนไทย – เมียนมา ณ ห้องประชุมชั้น 2 ด่านศุลกากรสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ณฐพัชร์ อภิโชคกุล หัวหน้าสำนักข่าวเบาะแสภาคเหนือ บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ /รายงาน