289

พิษณุโลก เปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค 17 จังหวัดภาคเหนิอ

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 .นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มภาค โดยมีนางสาวกุลวดี ยาดี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก กล่าวรายงานว่า ในนามของคณะกรรมการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงาน แห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มภาคเหนือ 

ตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่29 ระดับภาค กลุ่มภาคเหนือ ประกอบด้วยจังหวัดในเขตภาคเหนือจำนวน 17 จังหวัดเพื่อจูงใจให้กำลังแรงงานไทย โดยเฉพาะในระดับเยาวชนได้เกิดความตื่นตัวสนใจที่จะพัฒนาฝีมือแรงงานของตนเองให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล

รวมทั้งการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติระดับภูมิภาค และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนให้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนากำลังแรงงานของประเทศ โดยดำเนินการแข่งขันในระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2565 มีการแข่งขันจำนวน 25 สาขา มีหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ดำเนินการแข่งขัน 9 จังหวัด ดังนี้

1.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก จำนวน 5 สาขา ประก

ลยีงานเชื่อม , สาขาเทคโนโลยียานยนต์ , สาขาการ ก่ออิฐ , สาขา

กระเบื้อง และสาขาการแต่งผม

2.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ จำนวน 4 สาขา

3.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง จำนวน 3 สาขา

4. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ จำนวน 3 สาขา

5. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย จำนวน 3 สาขา

6. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก จำนวน 3 สาขา

7. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ จำนวน 2 สาขา

8. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ จำนวน 1 สาขา 9. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน จำนวน 1 สาขา

ซึ่งมีเยาวชนสมัครเข้าแข่งขันประเภทบุคคล จำนวน 401 คน และประเภททีม ทีมละ 2 คน จำนวน 42 ทีม มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 485 คน

ในโอกาสนี้ นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ให้การสนับสนุนงานนี้อีกด้วย