พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายพระเทพวัชรญาณเวที พิษณุโลก

158

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายพระเทพวัชรญาณเวที พิษณุโลก

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 น. พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระเทพวัชรญาณเวที (หลวงพ่อสมบูรณ์ กันตสีโล) ณ วัดป่าสมบูรณ์ธรรม อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับ และหัวหน้าส่วนราชการ คณะศิษยานุศิษย์และผู้ศรัทธา เข้าร่วมในงานพิธี ในครั้งนี้

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะให้พระราชวัชรญาณเวที เป็น พระเทพวัชรญาณเวที วิมลสีลาจาร วิปัสสนาวิธาน ธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดป่าสมบูรณ์ธรรม จังหวัดพิษณุโลก

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม พุทธศักราช 2565 ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม พุทธศักราช 2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระราชวัชรญาณเวที (สมบูรณ์ กนฺตสีโล) เกิดวันที่ 9 ธันวาคม 2483 บิดาและมารดา ชื่อ นายซึม และนางพัง สมอุ่นจารย์ อุปสมบทเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2515 ที่ วัดศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จากนั้น ได้เดินทางไปศึกษาธรรม กับพระอาจารฝั้น อาจาโร ที่วัดป่าอุดมสมพร จังหวัดสกลนคร เป็นเวลา 5 ปี ต่อจากนั้น ไปศึกษาธรรมกับหลวงปู่ชอบ ที่วัดป่าสัมมานุสรณ์ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย และออกธุดงค์อยู่ในป่าพื้นที่อำเภอภูเรือ 12 ปี โดยในปี 2532 ได้มาสร้างวัดป่าสมบูรณ์ธรรม จนถึงปัจจุบัน

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก