ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย ร่วมกับ กรมทางหลวงชนบท รับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินโครงการปรับปรุงถนนวงแหวน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เชื่อม 4 ตำบล อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

27 เม.ย.62 เวลา 10.00 พล.ต.บุญยืน อินกว่าง รองแม่ทัพน้อยที่ 3 /รองศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย ร่วมกับ ดร.วีรเดช ชีวาพัฒนานุวงศ์ ผอ.กลุ่มสำรวจสำนักสำรวจและออกแบบกรมทางหลวงชนบท,ปลัดอำเภออมก๋อย ,นายก อบต.อมก๋อย,นาเกียน,สบโขง,ยางเปียงและประชาชนในพื้นที่ ต.อมก๋อย ต.นาเกียน ต.สบโขง ต.ยางเปียง เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินโครงการปรับปรุงถนนวงแหวนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เชื่อม 4 ตำบล อ.อมก๋อย จว.ช.ม. ที่ อ.อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่


รองแม่ทัพน้อยที่ 3 /รองศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อยกล่าวว่าผลสรุปที่สำคัญของโครงการล่าสุด มีระยะทาง 105.892 กิโลเมตร โดยช่วงที่ 1 กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 34+200, 34+200 ถึง 35+325 กม.ถนน มี 2 ช่องจราจร กว้างประมาณ 6 เมตร ผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก จัดสร้างโดย อบจ.ช.ม.,จว.ช.ม. และอบต.นาเกียน สำหรับ ช่วงที่ 2 กม.ที่ 35+325 ถึง กม.ที่ 96+892 เป็นถนน 2 ช่องจราจร กว้าง ประมาณ 6 เมตร ผิวจราจร soil cement ดำเนินการ โดยกรมทางหลวงชนบท ซึ่งมีแผน จะมอบให้ ทภ.3 ดำเนินการ ส่วนช่วงที่ 3 กม.ที่ 96+892 ถึง กม.ที่ 105+892 เป็นถนน 2 ช่องจราจร กว้างประมาณ 6 เมตร ผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก ดำเนินการโดยกรมทางหลวงชนบท


อย่างไรก็ตาม แนวทางการดำเนินงานของโครงการปรับปรุงถนนวงแหวนฯ ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการอนุมัติให้ดำเนินการตามมาตรา 19 โดยอธิบดีกรมป่าไม้ แล้ว โดยกรมทางหลวงชนบทมีงบประมาณการปรับปรุงถนนวงแหวนฯในปี 2562 จำนวน 23.9 ล้านบาท ซึ่งจะผลักดันให้ดำเนินการโดยเร็ว ปัจจุบันได้ประสาน กองทัพภาคที่ 3 เพื่อยืนยันความพร้อมในการเข้าดำเนินการตามโครงการในช่วงถนนที่รับผิดชอบ และจะจัดสรรงบประมาณในปี 2563,2564 ซึ่ง กองทัพภาคที่ 3 ได้ของบประมาณเพิ่มเติมไปยัง สำนักงาน กปร.แล้ว

ทั้งนี้ การปรับปรุงถนน จะเริ่มมีการพัฒนา เป็นลำดับขั้น ช่วงแรกอาจจะเป็นถนนดินซีเมนต์แต่ต่อไปในอนาคตอาจจะต้องมีการพัฒนาเป็นถนนที่ดีขึ้นต่อไป ส่วนในเรื่องของป้ายจราจรยังไม่ได้ติดตั้งทันทีพร้อมก่อสร้าง แต่จะนำมาติดตั้งภายหลังในปีต่อๆไป