เชียงใหม่ เดินหน้าพัฒนาคลองแม่ข่า ตามโมเดลคลองลาดพร้าว และคลองเปรมประชากร

168

เชียงใหม่ เดินหน้าพัฒนาคลองแม่ข่า ตามโมเดลคลองลาดพร้าว และคลองเปรมประชากร

วันที่ 26 ก.ค. 65 นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม่ ถึงความคืบหน้าการพัฒนาคลองแม่ข่า ที่บริเวณสะพานระแกงถึงบริเวณหลังวัดหัวฝาย ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ ว่าได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ และจัดทำระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย แล้วเสร็จไปแล้วร้อยละ 95 คงเหลือเพียงการแก้ไขระบบทางเท้า

ส่วนการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ช่วงเดือนที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้นำแกนนำชุมชนบริเวณสองฝั่งคลองแม่ข่าไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับบ้านมั่นคงชุมชนคลองลาดพร้าว คลองเปรมประชากร เพื่อศึกษาถึงความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาคลองดังกล่าว โดยพบว่าแกนนำชุมชนได้ให้ความสนใจในกระบวนการเข้าสู่บ้านมั่นคง วิธีการออมระบบสหกรณ์ การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากภาคราชการ เอกชน รวมถึงรูปแบบบ้านและที่ดิน ซึ่งการศึกษาดูงานทำให้แกนนำชุมนุมเห็นภาพว่าโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยนั้นเป็นไปได้จริง โดยจะได้มีการนำโมเดลของคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร มาใช้กับคลองแม่ข่า ซึ่งแกนนำชุมชนจะได้นำข้อมูลมาประชาคมกับประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ด้านการแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากครัวเรือน กระทรวงอุตสาหกรรม ได้นำถังดักไขมันประมาณ 200 ถัง มาแจกจ่ายให้แก่ 4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นตัวอย่างในการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่ลำน้ำสาธารณะ พร้อมขอให้นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม และอำเภอหางดง ซึ่งมีคลองแม่ข่าไหลผ่าน จัดทำเทศบัญญัติการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่ลำน้ำสาธารณะ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่/ข่าว-ภาพ