เทศบาลนครพิษณุโลก จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา

153

เทศบาลนครพิษณุโลก จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 น ณ เวทีสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลนครพิษณุโลก ดร.เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน ชมรมสตรีเทศบาลฯ ชาวชุมชน ประชาชนจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา

เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยความทุ่มเท พระวรกาย เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย ทุกหมู่เหล่ามาโดยตลอด ซึ่งได้สร้างความปลาบปลื้มปิติแก่พสกนิกรชาวไทย

เทศบาลนครพิษณุโลก จึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำสะอาดเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระขนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ขึ้น เพื่อแสดงความจงรักภักดีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 แสดงความสามัคคีร่วมปกป้องและเทิดทูน สถาบันหลักของชาติให้ธำรงอยู่เป็นศูนย์รวมจิตใจนำมาซึ่งความรักและสามัคคีของคนในชาติ และร่วมกันพัฒนาความสะอาดพื้นที่สาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครพิษณุโลก ให้มีความสะอาด สวยงาม และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดพิษณุโลก

โดยจัดให้มีกิจกรรมทำความสะอาด ให้กับคนเมืองพิษณุโลก บริเวณสวนชมน่านตั้งแต่เชิงสะพานเอกาทศรถจนถึงเชิงสะพานนเรศวร และบริเวณสวนกลางเมือง ด้วยการเก็บขยะ ตัดกิ่งไม้ ล้างทำความสะอาดบริเวณพื้นให้สวยงามและทำให้เมืองพิษณุโลกเป็นเมืองที่น่าอยู่ต่อไป