140

“ใต้ร่มพระบารมี เราทำความดี ด้วยหัวใจ” แม่ทัพภาคที่ 3 นำจิตอาสา ทหาร พัฒนาพระราชวังจันทน์ บริจาคโลหิต มอบจักรยานสานฝัน ปันสุข ผู้ยากไร้

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ณ พระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ เพื่อรักษาโบราณสถานที่ทรงคุณค่า และรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมไปถึงจิตอาสาพระราชทาน โดยมี พลโท บุญยืน อินกว่าง แม่ทัพน้อยที่ 3/ ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทานภาค 3, พลตรี นฤทธิ์ ถาวรวงศ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 , คุณปัทมา ซื่อสัตย์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 3, พลตรี สาธร ศิริยานนท์ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 /เลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 , พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3, พลตรี นพดล รอดกลาง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39, พลตรี ประสาน แสงศิริรักษ์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 , กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 และโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เข้าร่วมพิธีฯ

โดยแม่ทัพภาคที่ 3/ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 นำจิตอาสาพระราชทาน, สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 3 กำลังพล ผู้เข้าร่วมพิธีฯ ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จากนั้น แม่ทัพภาคที่ 3 ประธานในพิธีฯ กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และกล่าวเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และนำหัวหน้าส่วนราชการ, จิตอาสา 904 , จิตอาสาพระราชทาน และผู้ร่วมพิธีฯ ทุกคนกล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความ ดี ด้วย หัวใจ” พร้อมกัน 3 ครั้ง พร้อมนำจิตอาสาพระราชทาน กำลังพลทหารประชาชนจิตอาสาร่วมกวาดใบไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้ พัฒนาพื้นที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาด บริเวณเขตโบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์

ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึง ความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ และทรงมีปณิธานแน่วแน่ ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขร่มเย็น รวมถึง สืบสาน รักษาและต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่างๆ ดังพระปฐมบรมราชโองการ ความว่า ” เราจะสืบสาน รักษา ต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม ” เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป

จากนั้น แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย คุณปัทมา ซื่อสัตย์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 3 , นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565

โดยมีกำลังพล จิตอาสาพระราชทาน ครอบครัวกำลังพล และประชาชน เข้าร่วมบริจาคโลหิตฯ ณ อาคารอเนกประสงค์ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมียอดผู้บริจาคโลหิต จำนวน 161 นาย, มีความประสงค์ บริจาคดวงตา 39 ราย, มีความประสงค์ บริจาคอวัยวะ 45 ราย และ ยอดบริจาคโลหิต จำนวน 68,350 ซีซี

เสร็จแล้ว แม่ทัพภาคที่ 3 และคณะ เดินทางไปมอบจักรยานและอุปกรณ์กีฬาให้ แก่นักเรียน ตามโครงการ จักรยานสานฝัน ปันสุข กองทัพภาคที่ 3 โดย ด.ญ. อมรรัตน์ ประวันเนย์ อายุ 11 ปี นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้แทนนักเรียนโรงเรียนวัดบึงลำ กล่าวขอบคุณ กองทัพภาคที่ 3 ที่มอบสิ่งของและรถจักรยาน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนและการศึกษา โดยมี นายอัษฎาวุธ สอนง่าย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบึงลำ , คณะครู และเด็กนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนวัดบึงลำ ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก และ มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภคให้กับผู้ยากไร้ ในพื้นที่บ้านบึงลำ ตำบลนครป่าหมาก จำนวน 3 ครอบครัว เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565