259

แม่ทัพภาคที่ 3 มอบม้า รร.ราชประชานุเคราะห์ ในกิจกรรมอาชาบำบัด

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.30 น. พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีส่งมอบม้า ให้กับนางสาว กัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เพื่อนำม้าไปใช้ในกิจกรรมอาชาบำบัด ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นสาขาย่อย ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลกเพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมอาชาบำบัดอย่างยั่งยืนต่อไป

ตามที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ได้แจ้งข่าวในระบบ Social Media เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ความว่าม้าที่ใช้ในกิจกรรมอาชาบำบัดได้เสียชีวิตไป เหลือม้าเพียง จำนวน 1 ตัวทำให้ไม่เพียงพอต่อการบริการเด็กพิเศษ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ในการกระตุ้นพัฒนาการเด็กพิเศษ ทางด้านการเคลื่อนไหว ความรู้สึก การรับรู้ความเข้าใจ ด้านการเข้าสังคม และด้านสุขภาพร่างกาย ซึ่งก่อให้เกิดผลดีต่อกลุ่มเด็กที่มีความต้องการพิเศษเป็นอย่างมาก นั้น

ต่อมา เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ประสานติดต่อศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 เพื่อนำม้า จากกองพัน ทหารม้าที่ 13 กรมทหารม้าที่ 3 ค่ายพ่อขุนผาเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 2 ตัว ให้ยืมดำเนินการกิจกรรมอาชาบำบัด ระหว่างที่กองทัพภาคที่ 3 ได้ร้องขอรับสนับสนุนม้าปลดประจำการ จากกรมการสัตว์ทหารบก มาสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว ปัจจุบันกองทัพภาคที่ 3 ได้รับมอบม้า จากกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 ตัว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือทราบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 3 มีความพร้อมที่จะสนับสนุนกำลังพล และยุทโธปกรณ์ทางทหารในการช่วยเหลือประชาชนทุกโอกาส รวมทั้งเยาวชน นักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นอนาคตของชาติสืบไป

ขอบคุณ : คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3