พมจ.แม่ฮ่องสอน ลุยแม่สะเรียง สร้างความเข้าใจการช่วยเหลือด้านสวัสดิการและที่อยู่อาศัย

260

พมจ.แม่ฮ่องสอน ลุยแม่สะเรียง สร้างความเข้าใจการช่วยเหลือด้านสวัสดิการและที่อยู่อาศัย

วันที่ 19 กค. 2565 นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด(พมจ.)แม่ฮ่องสอน พร้อมคณะได้เดินทางลงพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อชชเป็นประธานเปิดการอบรมการสร้างความเข้าใจกับประชาชนผู้ใช้บริการเงินกู้ยืมจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในเขตเทศบาลตำบลแม่สะเรียง

ต่อมานายแฉล้ม ทองเกลา ร่วมกับนายมนตรี บำรุงกิจ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง เยี่ยมเยียนประชาชนและมอบป้ายปรับปรุงสภาพบ้านให้ผู้สูงอายุ ตลอดจนพบปะและสร้างขวัญกำลังใจอาสาสมัครประกันสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม) ตำบล และอำเภอแม่สะเรียง โดยให้ความรู้เรื่องการบันทึกสมุดพกฯ ดิจิตอล.

เสร็จแล้วลงพื้นที่สร้างความเข้าใจ ลูกหนี้ เงินกู้ ประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ และพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนแม่สะมาด ตำบลห้วยโป่ง อพเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นชุมชนปกาเกอะญอ เพื่อร่วมเป็นกรรมการพิจารณาการออกบัตรประชาชน จากนั้นชมการแสดงดนตรี ในที่สาธารณะ ของนักเรียนโรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตร อีกด้วย

สำหรับเส้นทางการคมนาคมโดยรถยนต์แม่ฮ่องสอน-แม่สะเรียง มีระยะทาง 164 ซึ่งมีสภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูง และเส้นทางคดเคี้ยว